Ζ' Εξάμηνο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ909 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΓΥ 3 4.5 Δρ. Ουζούνη Χριστίνα