ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα διδακτορικών σπουδών.

Ο σκοπός των διδακτορικών σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).