Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ703

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να :

 • αναγνωρίζουν τη θεραπευτική διάσταση της τέχνης
 • οργανώνουν και να συντονίζουν ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες τέχνης για παιδιά, ενήλικες και ηλικιωμένους.
 • χρησιμοποιούν τα διάφορα είδη και μέσα τέχνης.
 • πειραματιστούν και εμπλακούν στη χρήση δραστηριοτήτων τέχνης για την προαγωγή της υγείας και την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 • Θεωρητική ανάλυση των ειδών και των μέσων τέχνης.
 • Αυθόρμητη έκφραση μέσω ποικίλων μέσων τέχνης.
 • Εικαστικά μέσα, μουσικά μέσα και μέσα κίνησης- χορού.
 • Η θεραπευτική διάσταση της τέχνης.
 • Οι δραστηριότητες τέχνης ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας.
 • Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων τέχνης για την προαγωγή και ενίσχυση της υγείας.
 • Η χρήση των δραστηριοτήτων τέχνης ως θεραπευτικό μέσο στην ειδικότητα της Εργοθεραπείας.
 • Εφαρμογή σε ποικίλα θεραπευτικά προγράμματα πλαισίων κλινικής πρακτικής.

Ασκήσεις πράξης

Ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες τέχνης με μουσική, κίνηση, φωνή, τραγούδι, χορό, θέατρο, ψυχόδραμα κ.λ.π.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Τσέργας, Ν. (2014). Θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω της τέχνης. Αθήνα: Τόπος.
 • Κουλούρη-Αντωνοπούλου, Ρ. (1999). Αισθητική Αγωγή. Αθήνα: Έλλην.
 • Κοντογιάννη Α (2012). Το βιβλίο της δραματοποίησης.Αθήνα: εκδόσεις Πεδίο.

Ξενόγλωσση

 • Drake, M. (1999). Crafts in therapy and rehabilitation(2nded.). Thorofare: Slack.
 • Schmid, T. (2005). Promoting Health Through Creativity: For Professionals in Health, Art and Education (Ed.). USA: Willey John and Sons.
 • Tubbs, C., & Drake, M. (2006). Crafts and Creative Media in Therapy.Thorofare: Slack.
 • Robbins, A. (1994). A multimodal approach to creative art therapy. London: Jessica KingleyPubl.
 • Payne,R. (1995).Relaxation Techniques. Edinburgh: Churchill Livingston.
 • Fausek-Steinbach, D. (2002). Art activities for groups: Providing Therapy, Fun and Function.Ravensdale, WA: Idyll Arbor, Inc

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy (AJOT)
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy (BJOT)
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy