ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ704

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίσουν τις βασικές έννοιες που διέπουν την Εργοθεραπευτική πρακτική βασισμένη σε τεκμήρια
 • κατανοήσουν τη διαδικασία της Εργοθεραπευτικής πρακτικής βασισμένης σε τεκμήρια
 • διακρίνουν τα διαφορετικά επίπεδα έρευνας (ισχύς των τεκμηρίων)
 • αξιολογούν τα Εργοθεραπευτικά τεκμήρια που συναντούν στη βιβλιογραφία
 • εφαρμόζουν την Εργοθεραπευτική πρακτική βασισμένη σε τεκμήρια

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Βασικές έννοιες πρακτικής βασισμένης σε τεκμήρια
 • Αρχές και μέθοδοι πρακτικής βασισμένης σε τεκμήρια
 • Αναζήτηση Εργοθεραπευτικών τεκμηρίων
 • Αξιολόγηση της βιβλιογραφίας
 • Είδη ερευνητικών μελετών
 • Ιεράρχηση ισχύος των τεκμηρίων
 • Αξιολόγηση Εργοθεραπευτικών τεκμηρίων
 • Κριτική Εργοθεραπευτικών μελετών

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενόγλωσση

 • Taylor, M.C. (2006). Evidence based practice for Occupational Therapists. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Howlett, B., Rogo, E. & Shelton, T.G. (2013). Evidence Based Practice for Health Professionals: An Interprofessional Approach. Burlington: Jones and Burtlett.
 • Hoffmann, T. Bennett, S. Ms. & Del Mar, C. (2017) Evidence Based Practice across the Health Professions. Cambridge: Elsevier

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy