Πτυχιακή Εργασία

Στόχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση των φοιτητών ως προς τις Προϋποθέσεις και τη Διαδικασία της Πτυχιακής εργασίας.

 

1. Προϋποθέσεις και χρόνος εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Κάθε φοιτητής/τρια δύναται από το ΣΤ΄ εξάμηνο των σπουδών του/της να επιλέξει το μάθημα επιλογής «Πτυχιακή εργασία» (ΕΘ907) και να εκπονήσει πτυχιακή εργασία σε αντικείμενο συμβατό με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπείας το οποίο αντιστοιχείται με δύο μαθήματα επιλογής την «Εργοθεραπεία σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον» και «Το Παιχνίδι στην Εργοθεραπεία». Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Ο χρόνος εκπόνησης μιας πτυχιακής εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το πρόγραμμα του Τμήματος. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προλάβει να ολοκληρώσει την πτυχιακή του εντός ενός εξαμήνου πρέπει να υποβάλει Αίτηση παράτασης αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης. Αν η Συνέλευση του Τμήματος κρίνει τους λόγους βάσιμους, θα επιτρέψει τη συνέχιση της εκπόνησης της πτυχιακής για ένα ακόμη εξάμηνο. Σε άλλη περίπτωση πρέπει ο φοιτητής να ξεκινήσει νέα πτυχιακή με άλλο αντικείμενο και ενδεχομένως με άλλον επιβλέποντα εκπαιδευτικό. Σε κάθε περίπτωση η μη ολοκλήρωση μιας πτυχιακής εντός τριών εξαμήνων συνεπάγεται τη διακοπή της και την ανάληψη νέας πτυχιακής από τον φοιτητή.

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια χρειαστεί παραπάνω από ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της πτυχιακής και ο Επιβλέποντας Εκπαιδευτικός δε συνεργάζεται πια με το Τμήμα Εργοθεραπείας, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να υποβάλει Αίτηση Αλλαγής Εισηγητή.

 

2. Διαδικασία και έγκριση θέματος

2.1 Ανάληψη θέματος

Κάθε εαρινό εξάμηνο  αναρτώνται τα θέματα πτυχιακών. Οι φοιτητές αφού διαβάσουν τα θέματα συμπληρώνουν την Φόρμα δήλωσης θεμάτων πτυχιακών το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

Στη συνέχεια αφού οι 5 εργάσιμες μέρες ολοκληρωθούν, μετά την Συνέλευση του Τμήματος οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τους φοιτητές που αναλαμβάνουν και οι φοιτητές ενημερώνονται για το θέμα και τον επιβλέποντα καθηγητή που τους έχει αναλάβει μέσω προσωπικού μηνύματος στο eClass.

Ακολούθως οι φοιτητές υποβάλλουν Αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας  ενυπόγραφη από τους ίδιους και τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό. Η Αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας υποβάλλεται το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την ανάρτηση της κατάστασης με τον Α.Μ. των φοιτητών, των θεμάτων που αναλαμβάνουν και τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό. Κάθε διδάσκων αναλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό πτυχιακών εργασιών, θεμάτων συναφών προς το γνωστικό του αντικείμενο.

Τέλος σε περίπτωση που κάποια πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων από ανθρώπους (π.χ. φοιτητές, επαγγελματίες υγείας, κτλ.), απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

2.2 Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

 

Οι φοιτητές υποβάλλουν την εργασία τους σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντος εκπαιδευτικού. Για τη συγγραφή των εργασιών πρέπει να ακολουθείται το Πρότυπο συγγραφής πτυχιακής εργασίας μέσα στο οποίο αναφέρονται και οι προδιαγραφές.

Στο κύριο σώμα της πτυχιακής εργασίας πρέπει να περιλαμβάνονται μετά τη σελίδα τίτλου, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να ακολουθεί η σχετική «Δήλωση Συγγραφέα». Στη «Δήλωση Συγγραφέα» ο φοιτητής  δύναται, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα εκπαιδευτικού, να δηλώσει ρητά την απαγόρευση πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της εργασίας του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την ανάρτησή της στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Με την ψηφιακή  υπογραφή του, ο Επιβλέπων εκπαιδευτικός δηλώνει ότι η εργασία έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί, καθώς και ότι συμφωνεί με το χρονικό περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας.

Όταν η συγγραφή της πτυχιακής ολοκληρωθεί, με ευθύνη του Επιβλέποντα Εκπαιδευτικού ελέγχεται η πτυχιακή για λογοκλοπή μέσω του ειδικού λογισμικού που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Ύστερα από την έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, ο φοιτητής προχωρά σε Αίτηση εξέτασης. Η Αίτηση εξέτασης εξετάζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

2.3. Παρουσίαση και εξέταση πτυχιακής εργασίας

Η παρουσίαση και εξέταση των πτυχιακών εργασιών γίνεται σε συγκεκριμένη ημέρα με ανοιχτή διαδικασία. Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν το αργότερο 3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία παρουσίασης:

  • στον επιβλέποντα εκπαιδευτικό την ολοκληρωμένη εργασία τους σε ένα αντίτυπο
  • στη Γραμματεία του Τμήματος την Αίτηση εξέτασης σε έντυπη μορφή (υπογεγραμμένη από τον καθηγητή και το φοιτητή), CD με το ψηφιακό αρχείο της πτυχιακής, 3 εκτυπωμένα αντίτυπα της πτυχιακής. Οι εξετάσεις των πτυχιακών εργασιών γίνονται  κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης.

 

2.4. Ολοκλήρωση της διαδικασίας

 Αρχικά η τριμελής επιτροπή βαθμολογεί την εργασία και τα μέλη συμπληρώνουν το Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας. Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός καταθέτει στη Γραμματεία το Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας. Στη συνέχεια ο φοιτητής φροντίζει την κατάθεση της πτυχιακής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυνόη. Οι οδηγίες κατάθεσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ). https://library1.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/.

Οι εργασίες των φοιτητών πρέπει να αναρτώνται στο ΙΑ από τους ίδιους. Η ανάρτηση της εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου. Οι εργασίες, πριν αναρτηθούν στο ΙΑ, πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του Επιβλέποντα Εκπαιδευτικού και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η Γραμματεία επιβεβαιώνει την ανάρτηση της πτυχιακής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές κατάθεσης που ισχύουν. Σε περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης.

3. Χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι σχετικά με την πτυχιακή εργασία