ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ705

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ θεωριών, μοντέλων και πλαισίων αναφοράς
 • γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές αρχές των θεωριών, μοντέλων και πλαισίων αναφοράς της Εργοθεραπείας
 • περιγράφουν τις εφαρμογές των θεωριών, μοντέλων και πλαισίων αναφοράς στα κλινικά πλαίσια

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομηεργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σεδιεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σεδιεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγήνέωνερευνητικώνιδεών
 • Άσκησηκριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Η φιλοσοφική βάση του επαγγέλματος.
 • Καθορισμός θεωρίας, παραδείγματος, πλαισίου αναφοράς και μοντέλου.
 • Η ανάπτυξη της θεωρίας στην ειδικότητα της Εργοθεραπείας.
 • Βασικές αρχές της Εργοθεραπείας γύρω από τη δραστηριότητα και τη σχέση της με την υγεία.
 • Γενικά μοντέλα, και μοντέλα πρακτικής στην Εργοθεραπεία.
 • Πλαίσια αναφοράςτηςΕργοθεραπείας.
 • Η επιλογή ενός μοντέλου ή πλαισίου αναφοράς.
 • Μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος παρέμβασης.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Κανταρτζή, Σ. (2002). Εγκεκριμένες σημειώσεις: Εργοθεραπεία ΙΙΙ. Αθήνα: ΤΕΙ.

Ξενόγλωσση

 • McColl, M. A., Law, M., Stewart, D., Doubt, L., Pollock, N. and Krupa, T. (2003). Theoretical Basis of Occupational Therapy (2nded.). Thorofare, NJ: SLACK Inc.
 • Tufano, R. & Cole, M. (2008). Applied Theories in Occupational Therapy: A Practical Approach. Thorofare, NJ: SLACK Inc
 • American Occupational Therapy Association (2008). Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process(2nd ed).Ν.Υ: Α.Ο.Τ.Α

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Australian Journal of Occupational Therapy
 • BritishJournalofOccupationalTherapy