ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ909

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίσουν τους εθνικούς και διεθνείς κώδικες ηθικών καθηκόντων με το τρέχον νομικό καθεστώς σε επιστημονικά θέματα στον τομέα της υγείας
 • εφαρμόσουν αναλυτικές διαδικασίες διερεύνησης ηθικών διλλημάτων και να αναλαμβάνουν την απαιτούμενη δράση
 • αναγνωρίσουν την αξία της επαγγελματικής τους ευθύνης
 • κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της ηθικής και δεοντολογίας των επαγγελμάτων υγείας
 • χειριστούν αποτελεσματικά τα ηθικά διλήμματα που θα προκύψουν στην επαγγελματική τους πορεία.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ηθικές φιλοσοφικές θεωρίες και οι βασικές αρχές τους.
 • Ηθική & Δεοντολογία στο χώρο της Υγείας.
 • Η μεθοδολογία της απόφασης στο χώρο της υγείας.
 • Η ευθύνη της απόφασης στο χώρο της υγείας.
 • Ηθικά διλήμματα στο χώρο της υγείας.
 • Δικαιώματα και ευθύνες των επαγγελματιών υγείας.
 • Εργασιακή επιστημονική ηθική.
 • Πολυπολιτισμικότητα.
 • Πειθαρχικές διαδικασίες.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Downey, R.S. & Calman, K.C. (1997). Υγιής σεβασμός: Η ηθική στη φροντίδα υγείας. (Μετάφρ. Γ. Παπαγούνος & Α. Παπαοικονόμου – Αποστολοπούλου). Αθήνα: Λίτσα.
 • Δουζένης Α, Λύκουρας Λ.(2014) Ηθική και Δεοντολογία στην Ψυχική Υγεία. Αθήνα: Βήτα ιατρικές εκδόσεις.

Ξενόγλωσση

 • Βailey, D. & Schwartzberg, S. (2003). Ethical and legal dilemmas in Occupational Therapy. Philadelphia: F.A. Davis.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy (AJOT)
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy (BJOT)
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy