ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ701

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τις έννοιες που σχετίζονται με την Υποστηρικτική τεχνολογία (τα χαρακτηριστικά, τα είδη και τις βασικές κατηγορίες της) και τη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων της,
 • κατανοούν τις διάφορες θεωρίες που δυνητικά χρησιμοποιούνται από τους εργοθεραπευτές, στα προγράμματα Υποστηρικτικής τεχνολογίας,
 • διαχειρίζονται τις διάφορες μορφές ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του συστήματος και των μεθόδων πρόσβασης,
 • χρησιμοποιούν τους διάφορους τύπους μιας Προσαρμοσμένης ή εναλλακτικής μορφής επικοινωνίας, τα χαρακτηριστικά, τις ρυθμίσεις και τις προσαρμογές που απαιτεί ένα εξατομικευμένο σύστημα για τα άτομα με δυσκολίες ή αδυναμία επικοινωνίας
 • χειρίζονται τους διάφορους τύπους των Συστημάτων ελέγχου περιβάλλοντος,
 • Κατανοούν τα χαρακτηριστικά, τις ρυθμίσεις λειτουργίας και τις προσαρμογές που απαιτεί ένα εξατομικευμένο σύστημα ελέγχου του περιβάλλοντος
 • διαχειρίζονται τα συστατικά μέρη και τα χαρακτηριστικά ενός Ηλεκτροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου (Η.Α.Α.),
  κατανοούν τον τρόπο επιλογής ενός Η.Α.Α.,
 • χειρίζονται τους τρόπους μέτρησης και ρύθμισης για την σωστή τοποθέτηση ενός ατόμου στο Η.Α.Α. και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης διαφόρων τεχνολογικών συσκευών στο Η.Α.Α.
 • εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας και να διαμορφώνει το κατάλληλο τεχνολογικό περιβάλλον στις ποικίλες μελέτες περίπτωσης που του ανατίθενται.
 • παρουσιάσουν μία εργασία η οποία θα αξιολογεί μια συσκευή υποστηρικτικής τεχνολογίας, να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους στις ασκήσεις πράξης που τους ανατίθενται και να σχεδιάσουν αυτόνομα το κατάλληλο τεχνολογικό περιβάλλον στη μελέτη περίπτωσης που θα τους ζητηθεί.
 • γνωρίσουν τη χρήση της Ηλεκτρονικής Υγείας και την εφαρμογή της στην Εργοθεραπεία

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 • Ορισμός Υποστηρικτικής Τεχνολογίας τα είδη της και οι μορφές της.
 • Το θεωρητικό πλαίσιο της εργοθεραπευτικής παρέμβασης στην Υποστηρικτική Τεχνολογία.
 • Σύστημα πρόσβασης.
 • Τεχνολογικό περιβάλλον.
 • Η χρήση διακοπτών για πρόσβαση στο τεχνολογικό περιβάλλον.
 • Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής και η χρήση του από άτομα με σοβαρούς κινητικούς και αισθητηριακούς περιορισμούς.
 • Ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο και η χρήση του από άτομα με σοβαρούς κινητικούς και αισθητηριακούς περιορισμούς.
 • Προσαρμοσμένη και εναλλακτική επικοινωνία για άτομα με προβλήματα επικοινωνίας.
 • Συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος.
 • Τα στάδια της εργοθεραπευτικής παρέμβαση στην υποστηρικτική τεχνολογία.
 • Ηλεκτρονική Υγεία και Εργοθεραπεία.

Ασκήσεις πράξης

 • Επιλογή, καθορισμός και προσαρμογή των χαρακτηριστικών ενός Ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα Υ.Τ
 • Ανάλυση του λογισμικού ή του εξοπλισμού που έχει επιλεγεί για μια εξατομικευμένη παρέμβαση Υ.Τ.
 • Διαδικασίες επιλογής, εφαρμογής, προσαρμογής, δοκιμής και χρήσης ενός απόλυτα εξατομικευμένου συστήματος πρόσβασης.
 • Η χρήση των κατάλληλων διακοπτών και η προσαρμογή τους στις δυνατότητες και ανάγκες του ατόμου για πρόσβαση σε μια τεχνολογική συσκευή.
 • Εξοικείωση με τα συστήματα Προσαρμοσμένης και εναλλακτικής επικοινωνίας, με το Ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο και την εργονομική του διευθέτηση καθώς και με τα Συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Μαλαματίδου, Ε.& Σηφάκη, Μ. (2006). Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία. Εγκεκριμένες σημειώσεις. Αθήνα: Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Ξενόγλωσση

 • Cook, A.M. & Polgar, J.M. (2012). Essentials of Assistive Technologies. St. Louis: Mosby.
 • Cook, A.M., Polgar, J.M. & Hussey, S.M. (2008). Cook and Hussey’ s Assistive technologies: principles and practice (3rded). St. Louis: Mosby.
 • Beard, L.A. et al. (2011). Assistive Technology: Access for all students (2nded.). Boston: Pearson.
 • Olson, D.A. & DeRuyter, F. (2003). Clinician’s Guide to Assistive Technology (Eds.). St. Louis: Mosby.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Australian Journal of Occupational Therapy
 • British Journal of Occupational Therapy