ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023-2024

 

Σύμφωνα με την αριθ.17/27-03-23 Συνέλευση του Τμήματος Εργοθεραπείας, ανακοινώνονται τα μαθήματα και η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στην παρούσα ιστοσελίδα του Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται στο τέλος της ιστοσελίδας, την οποία υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ergothe@uniwa.gr με θέμα email: “Κατατακτήριες εξετάσεις: Αίτηση ονοματεπώνυμο αιτούντα”.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 538 7456, 210 538 7465, 210 538 7467

Ώρες επικοινωνίας: 8.00 -15.00

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1) Ποιοι/Ποιες  έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εργοθεραπείας έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ).

 

2) Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών

Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται:

α1) πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από την αρμόδια αρχή (ΔΟΑΤΑΠ)

α2) συνοδευόμενη με επίσημη μετάφραση του πτυχίου στην ελληνική γλώσσα

β) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

γ) Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (διαθέσιμη στο τέλος της ιστοσελίδας)

 

3) Ποιος είναι ο χρόνος κατάθεσης αιτήσεων;

Οι Αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

4) Ποιος είναι ο χρόνος διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων;

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1 με 20 Δεκεμβρίου 2023. Οι ακριβείς ημέρες και ώρες θα ανακοινωθούν μετά το πέρας κατάθεσης αιτήσεων.

 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΥΛΗ  ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

 1. Εισαγωγή στην Εργοθεραπεία

 

Ύλη του μαθήματος για τις κατατακτήριες εξετάσεις:

 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στο πεδίο ενδιαφέροντος της Εργοθεραπείας
 • Παρουσίαση των αρχών που διέπουν την εργοθεραπευτική πρακτική
 • Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της αντίληψης του έργου στην Εργοθεραπεία
 • Παρουσίαση οργανισμών που εκπροσωπούν την Εργοθεραπεία σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
 • Εφαρμογές Εργοθεραπείας, ρόλοι που αναλαμβάνουν οι εργοθεραπευτές.
 • Εισαγωγή στη δημιουργία και εξέλιξη του επαγγέλματος, της επιστήμης του και της εκπαίδευσης διεθνώς και στον ελλαδικό χώρο
 • Ζητήματα ορολογίας
 • Τομείς έργου και ταξινομήσεις
 • Νόημα του έργου και θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Εισαγωγή στο ανθρώπινο έργο, στη σημασία του στην υγεία, ταυτότητα και ευημερία των ατόμων, στους τομείς έργου, στους παράγοντες που το επηρεάζουν καθώς και στην επιστήμη έργου
 • Τα έργα μέσα στην πορεία της ζωής του ανθρώπου
 • Ανάλυση δραστηριότητας και ανάλυση έργου
 • Διαβάθμιση και προσαρμογή έργων
 • Εισαγωγή στα είδη θεωριών που υποστηρίζουν την εργοθεραπευτική πρακτική
 • Αναφορά στις βασικές επαγγελματικές δεξιότητες του εργοθεραπευτή
 • Εισαγωγή στο φιλοσοφικό πλαίσιο της Εργοθεραπείας (οντολογία, επιστημολογία, αξιολογία της ειδικότητας)
 • Περιγραφή του πεδίου (έργα, δεξιότητες εκτέλεσης, παράγοντες ατόμου, μοτίβα εκτέλεσης, περιβάλλον) και διαδικασίας της εργοθεραπευτικής πρακτικής (αξιολόγηση, σχεδιασμός παρέμβασης, παρέμβαση, έλεγχος θεραπευτικών αποτελεσμάτων)

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Βιβλίο – Σύγγραμμα: ‘Εργο και Δραστηριότητα – Η προσέγγιση της Εργοθεραπείας

Συγγραφέας: Μαρία Γ. Κουλουμπή

Εκδόσεις: Κωνσταντάρας – Ιατρικές Εκδόσεις

 1. Σημειώσεις: Βασικές Αρχές Εργοθεραπείας (υπό έκδοση, αποκλειστική on line διάθεση από το Τμήμα Εργοθεραπείας ΠαΔΑ  – Διαθέσιμες ΕΔΩ)

Συγγραφέας: Μαριάννα Μοροζίνη

 

 1. Μεθοδολογία έρευνας στην Εργοθεραπεία

 

Ύλη του μαθήματος για τις κατατακτήριες εξετάσεις:           

 

“Οι αρχές της έρευνας”

 • Ανασκόπηση της δημοσιευμένης και μη δημοσιευμένης βιβλιογραφίας
 • Συστηματικές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις
 • Μετά-αναλύσεις
 • Ακρίβεια
 • Στόχοι, σκοποί και υποθέσεις
 • Έννοιες και θεωρίες
 • Ερευνητικές προτάσεις
 • Σχεδιασμός της έρευνας και ερευνητικές μέθοδοι
 • Επιλογή των εργαλείων μέτρησης
 • Επίπεδο δεδομένων και στατιστικές τεχνικές
 • Αξιοπιστία και εγκυρότητα
 • Ηθική και επιτροπές Βιοηθικής
 • Διάδοση

“Μέγεθος δείγματος και δειγματοληψία για ποσοτική έρευνα”

Υπολογισμός μεγέθους δείγματος, στατιστική σημαντικότητα και δειγματοληψία

 • Η δειγματοληπτική μονάδα
 • Υπολογισμός του μεγέθους δείγματος και στατιστική ισχύς
 • Έλεγχος υποθέσεων, στατιστική σημαντικότητα και η μηδενική υπόθεση
 • Σφάλματα τύπου Ι και τύπου ΙΙ
 • Μονόπλευρος και δίπλευρος έλεγχος υπόθεσης
 • Στατιστική, κοινωνική και κλινική σημαντικότητα
 • Δειγματοληπτικά πλαίσια
 • Δειγματοληψία
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης και η κανονική κατανομή
 • Εξωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του δείγματος

Μέθοδοι δειγματοληψίας

 • Τυχαία δειγματοληψία
 • Μη τυχαία δειγματοληψία: δειγματοληψία κατά κριτήρια ή ποσοστώσεων
 • Δειγματοληψία για ποιοτική έρευνα
 • Δειγματοληψία για τηλεφωνικές συνεντεύξεις

Ποσοτική έρευνα: επισκοπήσεις

Μέθοδοι επισκόπησης

 • Η έρευνα επισκόπησης
 • Περιγραφικές και αναλυτικές έρευνες επισκόπησης
 • Αναδρομικές (ex post facto [εκ των υστέρων]), επιτόπιες (συγχρονικές) έρευνες επισκόπησης
 • Προοπτικές, μακροχρόνιες (διαχρονικές) έρευνες επισκόπησης
 • Επιτόπιες (συγχρονικές) και μακροχρόνιες μελέτες κοόρτης
 • Τριγωνοποιημένες μέθοδοι έρευνας και έρευνες επισκόπησης (επισκοπήσεις)

Μέθοδοι ανάλυσης αλλαγής στις μακροχρόνιες μελέτες

 • Ανάλυση αλλαγής
 • Μείωση δείγματος και ανάλυση αλλαγής
 • Κανόνες διακοπής και ανάλυση των προσωρινών αποτελεσμάτων

Ποσοτική έρευνα: πειράματα και άλλες αναλυτικές μέθοδοι μελέτης

 • Η πειραματική μέθοδος
 • Εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα συστηματικού σφάλματος στους συμμετέχοντες και στην ερευνητική ομάδα
 • Τυφλά πειράματα
 • Οι τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (RCT) στην αξιολόγηση της φροντίδας υγείας
 • Μελέτη “προ-μετά” με μη τυχαιοποιημένη ομάδα ελέγχου
 • Μελέτη “μόνο μετά” με μη τυχαιοποιημένη ομάδα ελέγχου
 • Μελέτες χρονοσειρών με χρησιμοποίηση διαφορετικών δειγμάτων (ιστορικών μαρτύρων)
 • Γεωγραφικές συγκρίσεις
 • Άνθρωποι που ενεργούν ως ίδιοι μάρτυρες
 • Ελεγχόμενη μελέτη θέσεων εντός υποκειμένων
 • Απειλές για την εγκυρότητα των αιτιολογικών συμπερασμάτων σε άλλες αναλυτικές μελέτες

Επιλογή δείγματος και μέθοδοι ομαδικών εργασιών σε πειράματα και άλλες αναλυτικές μεθόδους

 • Τυχαία δειγματοληψία
 • Δειγματοληψία ευκολίας και κατευθυνόμενη δειγματοληψία
 • Διασφάλιση ομοιότητας στα χαρακτηριστικά της ομάδας: τυχαία κατανομή

Μέθοδοι συλλογής δεδομένων στην ποσοτική έρευνα: ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις και τα ποσοστά απόκρισής τους

 • Δομημένα και ημιδομημένα ερωτηματολόγια
 • Ταχυδρομικά και αυτοχορηγούμενα ερωτηματολόγια
 • Δομημένες και ημιδομημένες συνεντεύξεις
 • Μη απόκριση
 • Μη απόκριση σε μεμονωμένα ερωτήματα

 

Σχεδιασμός ερωτηματολογίου

 • Πιλοτική εφαρμογή
 • Διάταξη ερωτηματολογίου
 • Μορφή, σειρά και διατύπωση ερωτήσεων
 • Κλίμακες μέτρησης στάσεων
 • Κανόνες για τη σειρά και τη διατύπωση
 • Κανόνες για τις ερωτήσεις κατά τύπο θέματος
 • Έλεγχος της ακρίβειας των απαντήσεων
 • Μετάφραση εργαλείου και πολιτισμική ισοδυναμία

 

Τεχνικές λήψης συνεντεύξεων σε επισκόπηση

 • Τύποι συνεντεύξεων
 • Δίνοντας κίνητρα στα άτομα για να απαντήσουν
 • Κανόνες για τη δομημένη συνέντευξη
 • Τεχνικές συνέντευξης

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 1.  Βιβλίο – Σύγγραμμα: Μεθοδολογία Έρευνας στην Υγεία

Συγγραφέας: Ann Bowling

Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

 

 1. Βιβλίο – Σύγγραμμα: Μεθοδολογία Έρευνας στο χώρο της υγείας

Συγγραφέας: Χριστίνα Δαρβίρη

Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

 

 1. Η Συλλογιστική στην Εργοθεραπεία

Ύλη του μαθήματος για τις κατατακτήριες εξετάσεις:

 • Καθορισμός της έννοιας και διαδικασίας Κλινικής Συλλογιστικής
 • Μοντέλα κλινικής / επαγγελματικής συλλογιστικής
 • Κλινική συλλογιστική και λήψη αποφάσεων
 • Γνώσεις που συμβάλλουν στην κλινική συλλογιστική του εργοθεραπευτή: επιστημονικές, εμπειρικές, προσωπικές
 • Η έννοια, η διαδικασία και σημασία του αναστοχασμού της πρακτικής στην κλινική συλλογιστική
 • Μοντέλα αναστοχασμού
 • Γνωστικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται όταν οι θεραπευτές συλλογίζονται: μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών, παραγωγή υποθέσεων, αναγνώριση μοτίβου, ευρετική
 • Είδη κλινικής συλλογιστικής: Επιστημονική (διαγνωστική, διαδικαστική), Αφηγηματική, Αλληλεπιδραστική, Πραγματιστική, Ηθική, Εξαρτημένη.
 • Επίπεδα και τρόποι ανάπτυξης κλινικής συλλογιστικής (ανάπτυξη/οργάνωση γνώσεων, αναστοχασμός)
 • Συμπεράσματα σχετικά με τους διάφορους τύπους κλινικής συλλογιστικής (επίκεντρο ενδιαφέροντος, αναγνωρίσιμα στοιχεία, ερωτήσεις)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Βιβλίο – Σύγγραμμα: Η Κλινική Συλλογιστική και η ανάπτυξή της στην Εργοθεραπεία.

Συγγραφέας: Μαριάννα Μοροζίνη

Εκδόσεις: Κωνσταντάρας – Ιατρικές Εκδόσεις

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.