Πολιτικές – Κανονισμοί – Διαδικασίες – Επιτροπές

Πολιτικές

 • Πολιτική Ποιότητας
 • Πολιτική για την Προστασία της Υγείας από το Κάπνισμα
 • Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • Πολιτικές Διαχείρισης Ιδρυματικού Αποθετηρίου “Πολυνόη”

 

Κανονισμοί – Διαδικασίες

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχουν τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή μια σειρά από κανονισμούς – διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην εύρυθμη και αρμονική λειτουργία του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και τη διοικητική λειτουργία αυτού.

– Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020

– Κανονιστική Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του

ΦΕΚ 3122/τ. Β΄/31-07-2018

ΦΕΚ 626/τ. Β΄/27-02-2019

ΦΕΚ 1828/τ. Β΄/13-05-2020

ΦΕΚ 3602/τ. Β΄/29-08-2020

ΦΕΚ 1333/τ. Β΄/ 06-04-2021

ΦΕΚ 2249/τ. Β΄/31-05-2021

ΦΕΚ 3513/τ. Β΄/ 02-08-2021

ΦΕΚ 3998/τ. Β΄/30-08-2021

-Έγκριση Κανονισμού συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΦΕΚ 935/τ.Β’/02/03/2021

 

Επιτροπές

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 • Κατσούρη Ιωάννα-Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Αθανασοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Βλοτινού Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων

 • Κατσούρη Ιωάννα-Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Βλοτινού Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κουλουμπή Μαρία, Λέκτορας Εφαρμογών

Επιτροπή Πτυχιακών

 • Ουζούνη Χριστίνα, Καθηγήτρια
 • Κατσούρη Ιωάννα-Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Αθανασοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή ΟΜΕΑ (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης)

 • Ουζούνη Χριστίνα, Καθηγήτρια
 • Κατσούρη Ιωάννα-Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Αθανασοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κουλουμπή Μαρία, Λέκτορας Εφαρμογών

Επιτροπή Πρακτικής άσκησης φοιτητών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ΤΕΙ

 • Τζονιχάκη Ιωάννα, Καθηγήτρια
 • Κατσούρη Ιωάννα – Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κουλουμπή Μαρία, Λέκτορας Εφαρμογών

Επιτροπή Καινοτομίας και Ανάπτυξης

 • Αθανασοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Βλοτινού Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κουλουμπή Μαρία, Λέκτορας Εφαρμογών

Επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων

 • Τζονιχάκη Ιωάννα, Καθηγήτρια
 • Κατσούρη Ιωάννα – Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Αθανασοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Βλοτινού Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κουλουμπή Μαρία, Λέκτορας Εφαρμογών

Επιτροπή Σύνταξης Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος

 • Κατσούρη Ιωάννα – Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Αθανασοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κουλουμπή Μαρία, Λέκτορας Εφαρμογών

Επιτροπή Χαρακτηρισμού των προς απόσυρση και διαγραφή Παγίων Ειδών Εξοπλισμού

 • Τζονιχάκη Ιωάννα, Καθηγήτρια
 • Αθανασοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κουλουμπή Μαρία, Λέκτορας Εφαρμογών

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας

 • Αθανασοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Βλοτινού Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κουλουμπή Μαρία, Λέκτορας Εφαρμογών
 • Ταβερναράκη Βαρβάρα, Διοικητική υπάλληλος
 • Κατσαρού Ιακωβίνα, Διοικητική υπάλληλος

Επιτροπή Εξετάσεων

 • Κατσούρη Ιωάννα – Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Αθανασοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Βλοτινού Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 • Κατσούρη Ιωάννα – Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Αθανασοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Βλοτινού Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

 • Ουζούνη Χριστίνα, Καθηγήτρια
 • Κατσούρη Ιωάννα – Γιαννούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Αθανασοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory board)

 • Καλοκαιρινού Αθηνά, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Παπαγεωργίου Άρης,  Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (World Federation of Occupational Therapists – WFOT)
 • Κονιτσιώτης Σπυρίδων, Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νευρολόγος