ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ702

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογούν και να εφαρμόζουν εργοθεραπευτικά προγράμματα σε άτομα τρίτης ηλικίας που παρουσιάζουν σωματικά, κινητικά ή ψυχολογικά προβλήματα σε κλειστές ή ανοικτές δομές.

 

Γενικές Ικανότητες

Αφομοίωση της γνώσης που αφορά στην Εργοθεραπεία με άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ορισμός των γηρατειών.
 • Γήρανση του πληθυσμού.
 • Φυσιολογικές αλλαγές με την πάροδο της ηλικίας που επηρεάζουν τους στόχους και την επιλογή των προγραμμάτων Ε/Θ.
 • Αλλαγές στην αισθητικο-αντιληπτικότητα των ηλικιωμένων που επηρεάζουν κα τα προγράμματα Ε/Θ.
 • Προσοχή , Μνήμη και Ηλικία.
 • Θεωρίες για τα γηρατειά.
 • Θεωρίες συνταξιοδότησης.
 • Μοντέλα Ε/Θ για ηλικιωμένους.
 • Προσαρμογή στη συνταξιοδότηση. Ψυχολογικές αντιδράσεις στην αναπηρία.
 • Στάδια προσαρμογής,
 • Εικόνα Σώματος, Σχήμα Σώματος των ηλικιωμένων.
 • Ε/Θ σε άτομα με alzheimer, κατάθλιψη, σε ηλικιωμένα άτομα με σωματικά προβλήματα, σε άτομαστην κοινότητα, σε άτομα με
 • Ρευματοειδή αρθρίτιδα, με Parkinson. Χρόνιος πόνος και Ε/Θ.
 • Ψυχολογικές διεργασίες επιθανάτιων ασθενών και Ε/Θ.
 • Αναπηρικά αμαξίδια, κριτήρια και επιλογή. Εργονομική διευθέτηση χώρου κατοικίας ηλικιωμένων.
 • Πτώσεις ηλικιωμένων.
 • Εφαρμογή Ε/Θ σε άτομα τρίτης ηλικίας σε γηροκομεία, γηριατρικές κλινικές, γενικά νοσοκομεία, ΚΑΠΗ.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Τζονιχάκη, Ι. (2010). Η Εργοθεραπεία στους ηλικιωμένους. Αθήνα: Mendor.

Ξενόγλωσση

 • Byers-Connon, S., Lohman, H., &Padilla, R.L. (2005). OccupationalTherapyforElders – StrategiesfortheC.O.T.A. St. Louis: Mosby.
 • Corcoran, M. A. (2003). Geriatric Issues in Occupational Therapy: A Compendium of Leading Research. AOTA, Inc.
 • Bonder, B., & Dal Bello–Haas, V. (2008). Functional Performance in Older Adults. F. A. Davis Co.
 • McIntyre, A., & Atwai, A. (2005). Occupational Therapy and Older People (Eds).USA: Blackwell Publishing.
 • Clemson, L., Munro, J. & Fiatarone Singh, M. (2014). Lifestyle-integrated Functional Exercise (LIFE) program to prevent falls. Sydney University Press.
 • Cole, M.B. & MacDonald, K.C. (2015). Productive aging. An Occupational perspective. SLACK Incorporated, NJ.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Physical & Occupational Therapy in Geriatrics
 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Ergotherapie und Rehabilitation
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • The Open Journal of Occupational Therapy
 • Occupational Therapy Journal of Research