ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ503

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν και να εφαρμόζουν τις αρχές της επιχειρηματικότητας σε δομές της Εργοθεραπείας
 • σχεδιάζουν και να οργανώνουν ένα πρόγραμμα Εργοθεραπείας σε διάφορες δομές.
 • διαχειρίζονται και να διοικούν ένα τμήμα Eργοθεραπείας
 • τεκμηριώνουν και να υποστηρίζουν τις υπηρεσίες, που προσφέρουν καθώς και τα αποτελέσματα των ενεργειών τους

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή & ανάλυση της δομής και οργάνωσης ενός προγράμματος και ενός τμήματος Εργοθεραπείας.
 • Βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας.
 • Επιχειρηματικότητα και Εργοθεραπευτικές δομές.
 • Ανάπτυξη θεωριών διοίκησης,
 • Διεύθυνση-συντονισμός-ηγεσία και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες της Εργοθεραπείας.
 • Ποιότητα παρεχόμενων εργοθεραπευτικών υπηρεσιών.
 • Τελική και ενδιάμεση αξιολόγηση εργοθεραπευτικών υπηρεσιών.
 • Διασφάλιση ποιότητας στις θεραπευτικές δομές της Εργοθεραπείας.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Πολύζος, Μ.Ν. (2014). Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας.Αθήνα: εκδόσεις Κριτική. Λαναρά, Β. (2003). Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Αθήνα: έκδοση ιδίας.
 • Λιαρόπουλος, Λ. Λ. (2010). Οργάνωση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας (Α΄τόμος). Αθήνα: ΒΗΤΑ ιατρικές εκδόσεις.
 • Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2012). Ο νέος ηγέτης. Αθήνα: εκδόσεις Πεδίο.
 • Goleman, D. (2011) Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα: εκδόσεις Πεδίο.
 • Μουρδουκούτας, Π., Παπαδημητρίου, Σ. & Ιωαννίδης, Α. (2004). Επιχειρηματικότητα: Θεσμοί και Πολιτικές. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

Ξενόγλωσση

 • Bolton B., Thompson J. (2000). “ENTREPRENEURS – Talent, Temperament, Technique”.Oxford: Butterworth – Heinemann.
 • Jacobs, K. (1999). Functions of a manager in Occupational Therapy.Thorofare,NJ.: SLACK INC.
 • Braveman, B. (2005). Leading and Managing Occupational Therapy Services: An Evidence Based Approach. Philadelphia: F.A. Davis.
 • Cormack, E. L., Jafle, E. G. & Goodman-Lavey, M. (2003). The Occupational Therapy Manager. (4thed). AOTA, Inc

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy (AJOT)
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy (BJOT)
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy