Πολιτική Ποιότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 

Αποστολή και Όραμα του Τμήματος Εργοθεραπείας
Αποστολή του Τμήματος Εργοθεραπείας είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη της Εργοθεραπείας, με την κατάλληλη θεωρητική διδασκαλία, την ευρύτερη εργαστηριακή και κλινική πρακτική και την εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, καθώς και την εξέλιξή τους ως Εργοθεραπευτές. Στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Εργοθεραπείας είναι να προσφέρει πάντα ένα ξεχωριστό, καινοτόμο και βασισμένο στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο οι φοιτητές να εκπαιδεύονται ουσιαστικά ώστε να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στους χώρους εφαρμογής της Εργοθεραπείας. Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε την αριστεία, την εκπαίδευση και την έρευνα σε ένα περιβάλλον συνεργασίας που διευκολύνει την καινοτομία και βασίζεται στις αρχές και τις πρακτικές της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης.
Όραμα του Τμήματος Εργοθεραπείας αποτελεί η διαμόρφωση και εδραίωση μιας αξιόλογης θέσης, τόσο στην Ελληνική, όσο και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, στοχεύοντας στην εξωστρέφεια και την αριστεία, σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό επίπεδο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά άτομα και κοινότητες, αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή σε έργα συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία.

 

Πολιτική ποιότητας και Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος Εργοθεραπείας
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Εργοθεραπείας εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αποβλέπει στην υλοποίηση στόχων ποιότητας που αφορούν στη λειτουργία του και ειδικότερα στην οργάνωση και λειτουργία του ΠΠΣ, με έμφαση στην παροχή άριστης ποιότητας εκπαίδευσης, παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων διεθνούς απήχησης με ταυτόχρονη διάχυση τους στην κοινωνία. Η πολιτική ποιότητας διαμορφώνεται μέσω διαβούλευση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος και η υλοποίηση της παρακολουθείται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος.

 

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν:

 1. Εκπαίδευση Υψηλού Επιπέδου. Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας αναθεώρησης του και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.
 2. Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Αναβάθμιση Υποδομών. Η συστηματική βελτίωση των διαδικασιών εποικοδομητικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας παράλληλα με τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και υπηρεσιών με στόχο τη διαμόρφωση ενός άρτιου υλικοτεχνικού περιβάλλοντος.
 3. Παραγωγή & Διάχυση Γνώσης. Η ενίσχυση της παραγωγής, της απόκτησης και της διάχυσης υψηλής γνώσης σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ανοικτό στην ευρηματικότητα και καινοτομία.
 4. Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση-Διασύνδεση & Διασφάλιση Ποιότητας. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Τμήματος μέσω της αριστείας, της αναγνωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του Τμήματος στην εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με ταυτόχρονη υιοθέτηση μέσω κοινά αποδεκτών κανόνων με λογοδοσία και διαφάνεια, με στόχο τη συνεχή προσαρμογή στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας και την ενσωμάτωση των διεθνών τάσεων και εξελίξεων. Παράλληλα, ενίσχυση δραστηριοτήτων διασύνδεσης με το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον μέσω ανάπτυξης συνεργασιών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της έρευνας, της συμβολής στην κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

 

Βασικοί Άξονες βελτίωσης ποιότητας του Τμήματος Εργοθεραπείας
Βασικοί Άξονες βελτίωσης ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι:

 1. Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης.
 2. Η παροχή γνώσεων με έμφαση τόσο στις βασικές επιστήμες, όσο και στο κλινικό έργο με το σχεδιασμό και την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης όπως η μάθηση με βάση το πρόβλημα και την απαρτιωμένη διδασκαλία με στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων κατάλληλων για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων.
  Ο εστιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω
  α) της εφαρμογής των γνώσεων στην πράξη,
  β) την αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών αξιοποιώντας και τεχνολογικά μέσα,
  γ) την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και τη λήψη αποφάσεων,
  δ) την αυτόνομη εργασία και
  ε) την ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής.
 3. Η συνεχής αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών ακολουθώντας τις εξελίξεις και τις διεθνείς επιταγές συμμόρφωσης, έτσι ώστε το πτυχίο να αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 4. Η βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 5. Η έμφαση στην έρευνα, με στόχο την αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των ερευνητικών προγραμμάτων, των επιστημονικών δημοσιεύσεων και των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών συνιστώντας πόλο καινοτομίας.
 6. Η διεκδίκηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.
 7. Προαγωγή της εξωστρέφειας του Τμήματος μέσω της ενίσχυσης συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές σε επίπεδο για την συμμετοχή σε επίκαιρα θέματα ακαδημαϊκής και ερευνητικής δράσης.
 8. Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών χορηγίες/δωρεές)
 9. Η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στη διοίκηση αλλά και στην προβολή και ενημέρωση.
 10. Η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος στην υπηρεσία των γενικότερων ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων.
 11. Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (π.χ. προγράμματα ERASMUS+)
 12. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κατάλληλων μορφών παρέμβασης και βελτιστοποίησης των υφιστάμενων στρατηγικών εκπαίδευσης, ώστε να αποκτηθούν δεξιότητες απαραίτητες για την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών, για τη διαμόρφωση κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών, ιδιαίτερα σημαντικών για την επιστημονική και επαγγελματική ταυτότητα των φοιτητών.
 13. Η ενίσχυση δραστηριοτήτων διασύνδεσης με το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, μέσω συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς και η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων.
 14. Η προσφορά υπηρεσιών εργοθεραπείας σε ειδικούς πληθυσμούς μέσω συνεργασιών με φορείς στο χώρο της υγείας και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.
 15. Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών και η διαρκής βελτίωση των υποδομών του Τμήματος.
 16. Η προσβασιμότητα των φοιτητών σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις σπουδές τους και η διαρκής αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των διοικητικών και ακαδημαϊκών διαδικασιών.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί η σαφής δέσμευση της Διοίκησης και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Τμήματος στη διασφάλιση ποιότητας. Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος αναρτάται στον ιστότοπό του, κοινοποιείται στα μέλη ΔΕΠ, στους ακαδημαϊκούς υποτρόφους, καθώς και στο διοικητικό προσωπικό, στους φοιτητές. Επιπρόσθετα η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Εργοθεραπείας παρουσιάζεται στους νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους στην εκδήλωση υποδοχής τους.