ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ904

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές μαθήματος

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Βιοστατιστική βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της σύγχρονης Ιατρικής και των παράλληλων προς αυτήν επιστημών. Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 • αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις της επιστήμης της Βιοστατιστικής και των εφαρμογών της σε θέματα περιγραφής και ανάλυσης βιομετρικών δεδομένων στις Επιστήμες Υγείας. Ειδικότερα, θα έχουν κατανοήσει τη μεθοδολογία εφαρμογής της συμπερασματικής στατιστικής ανάλυσης σε θέματα ιατρικής έρευνας και κλινικής πρακτικής.
 • εξοικειωθούν με την ορολογία και τη χρήση των στατιστικών μεθόδων στις ανθρωπιστικές επιστήμες και κυρίως στην ειδικότητα της Εργοθεραπείας,
 • αναγνωρίζουν και να διαβάζουν τα αποτελέσματα ερευνητικών κειμένων στην επιστημονική αρθρογραφία και κυρίως στα ερευνητικά άρθρα της ειδικότητας της Εργοθεραπείας,
 • χρησιμοποιούν τη βιοστατιστική σε ερευνητικές μελέτες της ειδικότητάς τους,
 • εξοικειωθούν με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων και ειδικότερα με επικέντρωση στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Βασικές έννοιες της Βιοστατιστικής.
 • Περίγραμμα βιομετρικής έρευνας
 • Αντικείμενο & χρησιμότητα της βιοστατιστικής.
 • Συλλογή στατιστικών δεδομένων.
 • Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων.
 • Στάθμιση κλιμάκων.
 • Στατιστικοί πίνακες.
 • Στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς μέσων όρων.
 • Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης (π.χ. παραγοντική ανάλυση κ.λ.π.).
 • Δείκτες (συνάφειας, διασποράς, κεντρικής τάσης), μονομεταβλητές κατανομές συχνότητας.
 • Γραφική απεικόνιση κατανομών.
 • Αξιολόγηση-κριτική των στατιστικών μεθόδων σε ερευνητικά άρθρα της Εργοθεραπείας.
 • Εφαρμογή βιοστατιστικών μεθόδων στην ειδικότητα της Εργοθεραπείας.
 • Χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 • Παπαγεωργίου, Ε. (2017) Βιοστατιστική και Εφαρμογές (2η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 • Τριχόπουλος, Δ., Τζώνης, Α. & Κατσουγιάννης, Κ. (2002). Βιοστατιστική. Αθήνα: Παρισιάνος.
 • Δημητριάδης, Ε. (2016) Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL. Αθήνα: Κριτική.
 • Δημητριάδης, Ε. (2010) Στατιστικές Εφαρμογές με SPSS 17.0 και LISREL 8.7. Αθήνα: Κριτική.
 • Τσίμπος, Κ., & Γεργιακώδης, Φ. (2010). Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων Α΄ (2η εκδ.). Αθήνα: Σταμούλη.
 • Γναρδέλλης, Χ. (2013) Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS 21. Αθήνα: Παπαζήσης.

Ξενόγλωσση

 • Κirkwood, B. (1988). Essentials of medical statistics.Oxford: Blackwell Scientific.
 • Grim, L. (1993). Statistical applications for the behavioral sciences.N.Y.: Wiley.
 • Gravetter, F., & Wallnau, L. (1991). Essentials of statistics for the behavioral Sciences. N.Y.: West.
 • Kerlinger, F. (1986). Foundations of behavioral research. Chicago: Holt, Rinehart & Winston.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Περισσότερο από το 90% των δημοσιευόμενων εργασιών σε έγκυρα και γενικά βιοϊατρικά περιοδικά επικαλούνται βιοστατιστικές έννοιες.