ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ910

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν το παιχνίδι μέσα από την προσέγγιση του έργου
 • κατανοήσουν την πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες ορισμού του παιχνιδιού
 • γνωρίσουν τα είδη παιχνιδιού και τις ηλικίες που εμφανίζεται το καθένα
 • κατανοήσουν τους τρόπους χρήσης του παιχνιδιού στην εργοθεραπεία
 • χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι ως στόχο της εργοθεραπευτικής πρακτικής
 • γνωρίσουν τους τρόπους αξιολόγησης, τη στοχοθεσία και τις στρατηγικές παρέμβασης σε μια πρακτική που στοχεύει στην ενίσχυση του παιχνιδιού των παιδιών

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Το έργο του παιχνιδιού στην επιστήμη και θεωρία της εργοθεραπείας.
 • Πολυπλοκότητα παιχνιδιού και δυσκολίες ορισμού.
 • Βασικά χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων παιχνιδιού.
 • Είδη παιχνιδιού: αισθητικοκινητικό, εξερευνητικό, συμβολικό, κατασκευαστικό, κοινωνικό, παιχνίδι με κανόνες.
 • Φυσιολογική ανάπτυξη παιχνιδιού.
 • Παιχνίδι και περιβάλλον.
 • Εργοθεραπευτικές θεωρητικές προσεγγίσεις παιχνιδιού.
 • Η χρήση του παιχνιδιού στην ιστορία του επαγγέλματος της εργοθεραπείας ως μέσο αξιολόγησης και θεραπείας και ως στόχο αξιολόγησης και θεραπείας.
 • Αξιολόγηση παιχνιδιού, θέσπιση στόχων στο παιχνίδι, θεραπευτικές στρατηγικές για την ανάπτυξη του παιχνιδιού και της διάθεσης για παιχνίδι των παιδιών.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Τζονιχάκη, Ι., Μοροζίνη, Μ., & Πολίτης, Ι. (2012). Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές στην Εργοθεραπεία. Εγκεκριμένες διδακτικές σημειώσεις. Τμήμα Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας
 • Sheridan, M. (2014). Τo παιχνίδι στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία. Από τη γέννηση ως τον έκτο χρόνο (Β. Λουπέλλη & Β. Γαλυφιανάκη,
 • Μετ-Επιμ). Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις

Ξενόγλωσση

 • Parham, L.D., & Fazio, L.S. (2007). Play in Occupational Therapy for Children (2nd ed.). MissouriQ Mosby Elsevier
 • Miller-Kuhaneck, H., Spitzer, S.L., & Miller, E. (2010). Activity Analysis, Creativity and Playfulness in Pediatric Occupational Therapy.
 • Making Play Just Right. USA: Jones and Bartlett Publishers

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • International Journal of Play
 • Child: care, health and development
 • Journal of Leisure Research
 • Leisure Studies
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics