ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ205

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 • συνειδητοποιήσουν τη συμβολή των γνώσεων των ψυχολογικών προσεγγίσεων στην πρακτική της Εργοθεραπείας και στη συλλογιστική του εργοθεραπευτή
 • ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ψυχολογία της υγείας, της ασθένειας και της αναπηρίας
 • κατανοήσουν τη διαδικασία προσαρμογής στην ασθένεια και στην αναπηρία, έτσι ώστε να σχεδιάσουν κατάλληλες και εξατομικευμένες παρεμβάσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο
 • κατανοήσουν την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης και στρατηγικές πρόληψής της
 • αναγνωρίσουν τις ποικίλες ψυχολογικές-ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις και τη σύνδεσή τους με την Εργοθεραπεία

 

Γενικές Ικανότητες

 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυ-πολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Κλάδοι/προσεγγίσεις ψυχολογίας
 • Θεωρία Κινήτρων – Θεωρίες Προσωπικότητας
 • Συμπεριφορά και πεποιθήσεις σχετικά με την υγεία
 • Υγεία και συμπεριφορά
 • Ψυχολογικές δυσλειτουργίες
 • Ψυχολογικές εκτιμήσεις–Εργαλεία μέτρησης
 • Ψυχολογικές-ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις
 • Η εμπειρία της ασθένειας – ψυχολογικές διεργασίες κατά την πορεία της ασθένειας – Στρες και ασθένεια – προσαρμογή στη χρόνια ασθένεια και αναπηρία-Προαγωγή υγείας
 • Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης – στρατηγικές αντιμετώπισης

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • DiMatteo, M.R. & Martin, L.R. (2012). Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Υγείας (Επιμ/ Φ. Αναγνωστόπουλος & Γ. Ποταμιάνος) Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
 • Καραδήμας, Ε. (2005). Ψυχολογία της υγείας. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Ψυχολογία
 • Health Psychology
 • British Journal of Psychology
 • European Journal of Psychology