ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ502

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • να διακρίνουν τα ψυχοκοινωνικά στοιχεία της Εργοθεραπείας
 • να γνωρίζουν τις θεωρίες και τα μοντέλα της Ψυχοκοινωνικής Εργοθεραπείας
 • να εφαρμόζουν τις θεωρίες και τα μοντέλα της Ψυχοκοινωνικής Εργοθεραπείας στο σχεδιασμό των θεραπευτικών προγραμμάτων
 • να σχεδιάζουν θεραπευτικά προγράμματα Εργοθεραπείας σε ψυχιατρικά πλαίσια
 • να αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων τα οποία θα ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του ψυχικά πάσχοντα

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Η Εργοθεραπεία στο χώρο της ψυχικής υγείας.
 • Ιστορική αναδρομή της Ψυχοκοινωνικής Εργοθεραπείας.
 • Θεωρίες & μοντέλα Εργοθεραπείας στην ψυχιατρική.
 • Βασικές αρχές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
 • Ο ρόλος της Εργοθεραπείας στην αξιολόγηση ατόμων με ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία & στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.
 • Η διαδικασία της ψυχοκοινωνικής Εργοθεραπείας.
 • Εφαρμογή της εργοθεραπευτικής διαδικασίας στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών υγείας και σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών.
 • Ανάπτυξη μελετών περίπτωσης (case studies) χρησιμοποιώντας μοντέλα της ψυχοκοινωνικής Εργοθεραπείας για ανάπτυξη αξιολογητικών διαδικασιών και εργοθεραπευτικών παρεμβάσεων.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Μαλαματίδου, Ε. (1997). Εγκεκριμένες σημειώσεις: Ψυχιατρική Εργοθεραπεία. Αθήνα: Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
 • Στυλιανίδης, Σ. (2014). Σύγχρονα Θέματα Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής: Μία Κριτική Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση (Επιμ). Αθήνα: Μοτίβο Εκδοτική Α.Ε.

Ξενόγλωσση

 • Cara, E., & MacRae, A. (2012). Psychosocial Occupational Therapy: A Clinical Practice (3rd ed). N.Y.: Lippincott Williams
 • Stein, F., & Cutler, S.K. (2004). Psychosocial Occupational Therapy: A Holistic Approach (2nd ed). London: Singular Publishing Group Inc.
 • Slaich, V. (2012). Occupational Therapy and Mental Health (Eds). USA: JAYPEE.
 • Brown, C. & Stoffel, V.C. (2010). Occupational Therapy in Mental Health: A Vision for the Future (Eds). Philadelphia: FA DAVIS COMPANY
 • Hemphill-Pearson, B. J. (Eds) (2007). Assessments in Occupational Therapy Mental Health: An Integrative Approach (2nd ed). Thorofare, NJ: SLACK Inc.
 • Long, C. & Cronin-Davis, J. (2006). Occupational Therapy Evidence in Practice for Mental Health. Oxford: Blackwell Bublishing.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Ergotherapie und Rehabilitation
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Journal of Vocational Rehabilitation
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • The Open Journal of Occupational Therapy
 • Occupational Therapy Journal of Research