ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ202

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση :

  • κατανοήσουν τις έννοιες της ψυχικής υγείας,
  • χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα ταξινομητικά συστήματα της ψυχιατρικής και ψυχογηριατρικής
  • αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών.

 

Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Η έννοια της ψυχικής υγείας & τα χαρακτηριστικά της.
  • Η έννοια της ψυχικής διαταραχής.
  • Συστήματα κατηγοριοποίησης ψυχικών διαταραχών.
  • Διαγνωστικά κριτήρια και ταξινομητικά συστήματα ψυχικών διαταραχών ενηλίκων.
  • Ψυχογηριατρική και διαγνωστικά κριτήρια διαταραχών στην άνοια.
  • Μέθοδοι θεραπευτικής αντιμετώπισης (φαρμακοθεραπεία, ψυχοθεραπεία).
  • Θεωρίες (συμπεριφορική, γνωσιακή κ.λ.π.).
  • Σύγχρονες δομές παρέμβασης (κλειστή & ανοικτή περίθαλψη, κοινοτικά πλαίσια κ.λ.π.).
  • Η διεπιστημονική ομάδα και ο ρόλος της στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση.
  • Ψυχογηριατρικές δομές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

  • Sadock, B.J., & Sadock, V.A. (2007). Εγχειρίδιο Κλινικής Ψυχιατρικής. Αθήνα: Εκδόσεις Λίτσας.
  • Χαρτοκόλλης, Π. (1991). Εισαγωγή στην Ψυχιατρική (2ηεκδ.). Αθήνα: Θεμέλιο.
  • Παπαγεωργίου, Ε.Γ. (2009). Ψυχιατρική (2ηεκδ.). Αθήνα: Εκδ. ιδίου.
  • Μάνος, Ν. (1997). Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής.Θεσ/νίκη: UniversityStudioPress.
  • A.P.A. (2015). Διαγνωστικά κριτήρια D.S.M.-V. Αθήνα: Λίτσας.
  • Π.Ο.Υ. (1997). Ταξινόμηση ICD 10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς (Επιμ. Μετ. Κ. Στεφανής, Κ. Σολδάτος και Β. Μαυρέας). Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα.

Ξενόγλωσση

  • Rutter, M., Taylor, E.,& Hersov, L.(2005).Child and adolescent Psychiatry (4th ed.). Oxford: Blackwell scientific publications.
  • American Psychiatric Association.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM –5: Highlights of Change From DSM-IV to DSM-5.5th :Edition. American Psychiatric Association.Arlington VA, 2013.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

  • American Journal of Occupational Therapy (AJOT)
  • Australian Occupational Therapy Journal
  • Alzheimer Dementia
  • American Journal of Alzheimer Disease and Other Dementia
  • British Journal of Occupational Therapy (BJOT)
  • Canadian Journal of Occupational Therapy
  • Scandinavian Journal of Occupational Therapy