ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ202

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση :

 • κατανοήσουν τις έννοιες της ψυχικής υγείας,
 • χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα ταξινομητικά συστήματα της ψυχιατρικής και ψυχογηριατρικής
 • αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα των ψυχικών διαταραχών.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Η έννοια της ψυχικής υγείας & τα χαρακτηριστικά της.
 • Η έννοια της ψυχικής διαταραχής.
 • Συστήματα κατηγοριοποίησης ψυχικών διαταραχών.
 • Διαγνωστικά κριτήρια και ταξινομητικά συστήματα ψυχικών διαταραχών ενηλίκων.
 • Ψυχογηριατρική και διαγνωστικά κριτήρια διαταραχών στην άνοια.
 • Μέθοδοι θεραπευτικής αντιμετώπισης (φαρμακοθεραπεία, ψυχοθεραπεία).
 • Θεωρίες (συμπεριφορική, γνωσιακή κ.λ.π.).
 • Σύγχρονες δομές παρέμβασης (κλειστή & ανοικτή περίθαλψη, κοινοτικά πλαίσια κ.λ.π.).
 • Η διεπιστημονική ομάδα και ο ρόλος της στην Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση.
 • Ψυχογηριατρικές δομές.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Sadock, B.J., & Sadock, V.A. (2007). Εγχειρίδιο Κλινικής Ψυχιατρικής. Αθήνα: Εκδόσεις Λίτσας.
 • Χαρτοκόλλης, Π. (1991). Εισαγωγή στην Ψυχιατρική (2ηεκδ.). Αθήνα: Θεμέλιο.
 • Παπαγεωργίου, Ε.Γ. (2009). Ψυχιατρική (2ηεκδ.). Αθήνα: Εκδ. ιδίου.
 • Μάνος, Ν. (1997). Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής.Θεσ/νίκη: UniversityStudioPress.
 • A.P.A. (2015). Διαγνωστικά κριτήρια D.S.M.-V. Αθήνα: Λίτσας.
 • Π.Ο.Υ. (1997). Ταξινόμηση ICD 10 Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς (Επιμ. Μετ. Κ. Στεφανής, Κ. Σολδάτος και Β. Μαυρέας). Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα.

Ξενόγλωσση

 • Rutter, M., Taylor, E.,& Hersov, L.(2005).Child and adolescent Psychiatry (4th ed.). Oxford: Blackwell scientific publications.
 • American Psychiatric Association.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM –5: Highlights of Change From DSM-IV to DSM-5.5th :Edition. American Psychiatric Association.Arlington VA, 2013.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy (AJOT)
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • Alzheimer Dementia
 • American Journal of Alzheimer Disease and Other Dementia
 • British Journal of Occupational Therapy (BJOT)
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy