ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ105

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές μαθήματος

Μπαμπλέκος Γεώργιος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • μπορούν να παρέχουν Α΄ Βοήθειες σε άτομα με τραύματα, κάκωση, αιμορραγία, εγκαύματα.
 • μπορούν να παρέχουν Α΄ Βοήθειες σε άτομα με λιποθυμία, σοκ, κλπ.
 • μπορούν να παίρνουν την πίεση
 • μπορούν να μετρούν τους σφυγμούς
 • μπορούν να κάνουνενέσεις
 • μπορούν να επιδέσουντραύματα
 • μπορούν να μεταφέρουν ένα τραυματία

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Παροχή πρώτων βοηθειών σε άτομα με τραύματα, αιμορραγίες, εγκαύματα ή οξέα.
 • παθολογικά σύνδρομα όπως σοκ, λιποθυμία, κώμα, ανακοπή αναπνοής, απώλεια συνείδησης, παραλύσεις, σπασμοί, αιμόπτυση, έμετοι κλπ.
 • Τεχνητή αναπνοή και καρδιοαναπνευστική ανανέωση.
 • Επίδεσμοι, Επιδεσμολογία, Νάρθηκες.
 • Μέτρα ασφαλείας στον τόπο του ατυχήματος στον τόπο του ατυχήματος.
 • Α’ Βοήθειες σε τραύματα, εγκαύματα.
 • Μεταφορά αρρώστου.
 • Δηλητηριάσεις και αντίδοτα.
 • Ενέσεις.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Πετρίδης, Α., Ευτυχίδου, Ε. (2011). Πρώτες Βοήθειες. Αθήνα: Broken Hill Publishers LTD.
 • Μπαλτόπουλος, Γ. Ι. (2009). Πρώτες βοήθειες και πρακτική θεραπευτική συνήθων καταστάσεων. Αθήνα. Broken Hill Publishers LTD.
 • Φίλος Κ., Κανάρης, Χ., Παπαδόπουλος, Γ. (2006). Πρώτες Βοήθειες. Αθήνα: ΕΦΥΡΑ ΑΕ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ.
 • Proehl, J.A. (2012). Επείγουσες Νοσηλευτικές Διαδικασίες. Λαγός Δημήτριος.

Ξενόγλωσση

 • Lannelli, V. (2008). Everything First Aid Book, The: How To Handle: Falls And Breaks, Insect Bites And Rashes, Cuts And Scrapes, Choking, Burns And Poisoning. UK: Adamescor

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Ιατρική
 • Επείγουσα και Εξωνοσοκομειακή Ιατρική