ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ802

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5.5

Καθηγητές μαθήματος

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/ τριες θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τη θεωρητική βάση της χρήσης των ομάδων στην Εργοθεραπεία,
 • σχεδιάζουν και να συντονίζουν ομάδες που ανήκουν σε διάφορες διαγνωστικές κατηγορίες
 • αναπτύξουν την ικανότητα να οργανώνουν θεραπευτικές ομάδες όπως χρησιμοποιούνται στην Εργοθεραπεία.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 • Ομάδες στην κοινωνία.
 • Γενικές αρχές, μοντέλα και θεωρίες της χρήσης των ομάδων.
 • Ταξινόμηση ομάδων.
 • Δυναμική της ομάδας.
 • Οργάνωση ομάδων.
 • Πρωτόκολλα ομάδων.
 • Αξιολογητικές ομάδες, θεραπευτικές ομάδες.
 • Ο ρόλος του συντονιστή ομάδας.
 • Καταγραφή αποτελεσμάτων.
 • Τρόποι χειρισμών στην ομάδα.
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας ομαδικής παρέμβασης Ομάδες στους κλινικούς χώρους.
 • Ομαδικές παρεμβάσεις στην Εργοθεραπεία.
 • Ομαδικές δραστηριότητες.
 • Μοντέλα ομαδικών εργοθεραπευτικών παρεμβάσεων.

Ασκήσεις πράξης

Οι φοιτητές/τριες προετοιμάζουν και παρουσιάζουν διαφόρων τύπων ομάδες και αξιολογούνται.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Blanchet, A. &Trognon, A. (2002). Ψυχολογία ομάδων (Μεταφρ. Δ. Παπαδόπουλος). Αθήνα: Αθήνα: Σαβάλλας.
 • Αρχοντάκη Ζ και Φιλίππου Δ (2003). 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων. Αθήνα: εκδόσεις Καστανιώτη.

Ξενόγλωσση

 • Cole, M.B. (2012). Group dynamics in Occupational Therapy: The Theoretical Basis and Practice Application of Group Intervention (4thed.). Thorofare, N.J.: Slack Inc.
 • Schwartzberg, S., Howe, M. & Barnes M. (2008). Groups: Applying the functional group model. Philadelphia: F.A. Davis.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy (AJOT)
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy (BJOT)
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy