ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ803

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές μαθήματος

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στην εκτίμηση της ικανότητας οδήγησης σε άτομα με αναπηρία,
 • χρησιμοποιούν τις κλίμακες αξιολόγησης της λειτουργικότητας που αφορούν στην ικανότητα οδήγησης,
 • σχεδιάζουν και εφαρμόζουν εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις στον εξοπλισμό τους οχήματος,
 • προτείνουν στους περιθάλποντες αλλά και στα άτομα με αναπηρία την συνέχιση ή την διακοπή της οδήγησης,
 • απασχοληθούν σε Κέντρα εκπαίδευσης αλλά και αξιολόγησης της ικανότητας οδήγησης σε άτομα με αναπηρία

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Οδήγηση σε άτομα με αναπηρία όπως άνοια και άλλα νεροεκφυλιστικά νοσήματα, άτομα με κινητικά προβλήματα και νευρολογικές διαταραχές, αλλά και υγιείς ηλικιωμένους,
 • Νομοθεσία στα διπλώματα οδήγησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • Κέντρα αξιολόγησης της ικανότητας οδήγησης ατόμων με αναπηρία,
 • Επιτροπή δευτεροβάθμιας αξιολόγησης της ικανότητας οδήγησης,
 • Η λειτουργία της οδήγησης σε άτομα με αναπηρία,
 • Η οδήγηση ως Σύνθετη Δραστηριότητα Καθημερινής Ζωής,
 • Ο ρόλος του Εργοθεραπευτή στην αξιολόγηση της οδήγησης,
 • Ατυχήματα σε ειδικούς πληθυσμούς όπως ηλικιωμένοι,
 • Εργοθεραπευτικές Δοκιμασίες εκτίμησης της οδήγησης σε άτομα με αναπηρία,
 • Νευροψυχολογικές Δοκιμασίες,
 • Προσομοιωτής οδήγησης,
 • Αξιολόγηση της οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες (onroadtesting),
 • Εκτίμηση της ικανότητας οδήγησης μέσω των νευροαπεικονιστικών μεθόδων (MRI),
 • παρεμβάσεις στον εξοπλισμό του οχήματος για την συνέχιση της οδήγησης, όπως χρήση μεγάλου καθρέπτη για τους ηλικιωμένους,
 • Οδήγηση στην Νόσο Alzheimer και σε άτομα με Ήπια Νοητική Δυσλειτουργία,
 • Παρεμβάσεις εκπαίδευσης στην οδήγηση μέσω της τεχνολογίας (χρήση video για την σωστή οδήγηση) για την συνέχιση της οδήγησης σε άτομα με αναπηρία.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

 • Παπαδόπουλος Ι. Σ. (2005) Οδήγηση με ασφάλεια. Αθήνα: Παρισιάνος.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 • Stav W (2015). Driving and Community Mobility for Οlder Adults. AOTAPRESS
 • Classen S (2017). Driving Simulation for Assessment, Intervention and Training. AOTA PRESS

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy (AJOT)
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy (BJOT)
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy