ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ203

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τα δυο είδη ερευνητικών προσεγγίσεων (ποσοτική/ποιοτική) και τα σχέδια που ανήκουν σε αυτές
 • αναζητούν ερευνητικές εργασίες σε βάσεις δεδομένων
 • μελετούν κριτικά ερευνητικές εργασίες
 • γνωρίζουν τα βήματα εκπόνησης μιας ερευνητικής εργασίας
 • γνωρίζουν τα ζητήματα μεθοδολογίας (επιλογή θέματος, ανασκόπηση βιβλιογραφίας, ερευνητικά ερωτήματα, δειγματοληψία, μέθοδοι συλλογής δεδομένων, επεξεργασία/ανάλυση δεδομένων)
 • κατανοούν τις έννοιες και τη σημασία της εγκυρότητας και αξιοπιστίας
 • αναγνωρίζουν τα ηθικά θέματα των ερευνητικών εργασιών
 • σχεδιάζουν την κατάλληλη μεθοδολογία για να διερευνήσουν ένα ερευνητικό θέμα
 • συντάξουν μια ερευνητική πρόταση

 

Γενικές Ικανότητες

 • Χρήση διαδικτύου και αναζήτηση ερευνητικών εργασιών
 • Κριτική μελέτη διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας
 • Διερεύνηση και παραγωγή ερευνητικών ιδεών
 • Αυτόνομη διεξαγωγή ερευνητικής πρότασης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στις δύο ερευνητικές προσεγγίσεις και στα χαρακτηριστικά τους: προκαθορισμένα/ποσοτικά σχέδια και ευέλικτα/ποιοτικά σχέδια.
 • Στάδια εκπόνησης ερευνητικής διαδικασίας: επιλογή θέματος, ανασκόπηση βιβλιογραφίας, ερευνητικά ερωτήματα, δειγματοληψία, επιλογή μεθόδων συλλογής δεδομένων, επεξεργασία/ανάλυση δεδομένων, καταγραφή ερευνητικής εργασίας.
 • Τρόποι δειγματοληψίας.
 • Μέθοδοι συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια, συνέντευξη, παρατήρηση κα). Κατασκευή ερωτηματολογίων.
 • Διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ερευνητικών εργασιών: αξιοπιστία, εγκυρότητα, πιστότητα, γενίκευση κα.
 • Δεοντολογικά ζητήματα ερευνητικών εργασιών.
 • Είδη ερευνητικών σχεδίων: τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, δειγματοληπτικές μελέτες, εθνογραφίες, μελέτη περίπτωσης κα.
 • Σύνταξη ερευνητικής πρότασης ή/και μελέτης.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου (2ηεκδ.) (Μετ. Β. Νταλάκου, Κ. Βασιλικού). Αθήνα: Gutenberg.
 • Babbie,E. (2011). Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα (Επιμ. Κ. Ζαφειρόπουλος). Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Ξενόγλωσση

 • Stein, F., Rice, M. & Cutler, S.K. (2013).Clinical Research in Occupational Therapy (5thed).NY: Delmare Cengage Learning.
 • Kielhofner, G. (2006). Research in Occupational Therapy: Methods of Inquiry for Enhancing Practice. Philadelphia: F. A. Davis Company.
 • Carpenter, C. &Suto, M. (2008). Qualitative Research for Occupational and Physical Therapists: A Practical Guide. Oxford: Blackwell Publishing.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • The Occupational Therapy Journal of Research
 • American Journal of Occupational Therapy
 • Journal of Occupational Science
 • Educational and Psychological Measurement
 • International Disabilities Studies
 • Journal of Health Services Research & Policy