ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ901

Semester:

Α' Εξάμηνο

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Ουζούνη Χριστίνα

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίσουν τις διάφορες κοινότητες και τα χαρακτηριστικά τους
 • κατανοήσουν τη διάρθρωση της κοινωνίας και των διαφόρων ομάδων και πολιτισμών
 • κατανοήσουν τις ιστορικές καταβολές του επαγγέλματος και τις θεωρητικές επιδράσεις που διαμόρφωσαν την πορεία του
 • να αξιολογήσουν τον άνθρωπο ως «κοινωνικό όν» και να κατανοήσουν πως η κοινωνιολογική κατανόηση του ανθρώπου εξηγεί το φαινόμενο του έργου καθώς και το νόημά του στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου
 • να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα κοινωνιολογικούς όρους και έννοιες
 • να αναγνωρίσουν κοινωνιολογικά ζητήματα που άπτονται σύγχρονων ζητημάτων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Η Κοινωνική Ένταξη και Ενσωμάτωση ατόμου.
 • Ατομική και Κοινωνική Στρωμάτωση.
 • Η πόλη και η αγροτική κοινότητα.
 • Πολιτικοί θεσμοί.
 • Θρησκεία.
 • Θεσμοί εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης. Οικονομικοί θεσμοί.
 • Κοινωνιολογικές έρευνες, πολιτιστικές και κοινωνικές επιρροές στην καθημερινή ζωή, ομάδες και οργανισμοί, σεξουαλικότητα, φύλο και εθνικότητα, πολιτική και κυβερνήσεις, υγεία.
 • Κοινωνικά κινήματα και αλλαγές
 • Κοινωνιολογία της υγείας, της ασθένειας και της αναπηρίας
 • Θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και στιγματισμού

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Giddens, A. (2009). Κοινωνιολογία. Αθήνα: Γ. Δαρδανός-Κ. Δαρδανός Ο.Ε.
 • Hughes, M. & Kroehler, C.J. (2007). Κοινωνιολογία. Αθήνα: Κριτική Α.Ε.
 • Τσαούσης, Δ.Γ. (1999). Η κοινωνία του ανθρώπου. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία. Αθήνα: Gutenberg.

Ξενόγλωσση

 • Kendall, D. (2008).Sociology in our Times: The Essentials. Wadsworth Publishing
 • Macionis, J.J. (2007). Sociology. Pearson Prentice Hall.
 • Schaefer, R.T. (2008). Sociology: A Brief Introduction. McGraw.
 • Thio, A.B. (2008). Sociology: A Brief Introduction. Allyn & Bacon.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Κοινωνιολογική Επιθεώρηση
 • Νέα Κοινωνιολογία
 • Health Sociology Review
 • Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine
 • Sociology of Health and Illness