ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IV

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ801

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

30

Μονάδες ECTS:

15.5

Καθηγητές μαθήματος

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίσουν και να συμμετέχουν σε εξειδικευμένα ανά κλινικό χώρο εργοθεραπευτικά προγράμματα
 • αποτελούν ενεργά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας
 • κατανοούν και να χειρίζονται με άνεση τεχνικές και παρεμβάσεις.
 • αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την οργάνωση και εφαρμογή ενός εργοθεραπευτικού προγράμματος τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, σε διαφορετικές διαγνωστικές κατηγορίες
 • αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και διαχείρισης θεμάτων που άπτονται της επαγγελματικής πρακτικής
 • επιδείξουν επίγνωση των απαιτήσεων και των δεξιοτήτων που αναμένονται για την επιτυχημένη εργοθεραπευτική πρακτική
 • αναστοχάζονται και να διατηρούν ως στόχο τη συνεχή επαγγελματική τους βελτίωση
 • επιδείξουν κατάλληλη στάση και συμπεριφορά που συνάδει με τις ανάγκες των πληθυσμών του χώρου εφαρμογής παρεμβάσεων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τοποθέτηση των φοιτητών σε τμήματα Εργοθεραπείας επιλεγμένων Φορέων υποδοχής φοιτητών για εκπαίδευση.
 • Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε ειδικούς τομείς κλινικής πρακτικής..
 • Σχεδιασμός αξιολογητικής διαδικασίας και επιλογή αξιολογητικών εργαλείων.
 • Σχεδιασμοί ατομικών και ομαδικών εργοθεραπευτικών προγραμμάτων
 • Θέσπιση γενικών και ειδικών στόχων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και προσέγγισης

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Gateley, C.A., & Borcherding, S. (2012). Documentation Manual for Occupational Therapy. Writing SOAP Notes. Thorofare NJ: SLACK Inc.
 • Rose, M.L. & Best, D.L. (2005). Transforming Practice through Clinical Education, Professional Supervision and Mentoring. Edinburgh: Elsevier
 • Taylor, R. (2008). The Intentional Relationship: Occupational Therapy and Use of Self. Philadelphia: FA Davis
 • Πολεμικός, Ν., Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, & Στρογγυλός, Β. (Επιμ.) (2010). Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μια πολυπρισματική προσέγγιση. Αθήνα: Πεδίο.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Ergotherapie und Rehabilitation
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Journal of Vocational Rehabilitation
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • The Open Journal of Occupational Therapy
 • Occupational Therapy Journal of Research