ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ501

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

30

Μονάδες ECTS:

15.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • να αναπτύξουν δεξιότητες για ενεργητική συμμετοχή στην εργοθεραπευτική διαδικασία
 • να οργανώσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα θεραπευτικό πρόγραμμα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
 • αποτελούν ενεργά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας
 • κατανοούν και να χειρίζονται με άνεση τεχνικές και παρεμβάσεις.
 • επιδείξουν επίγνωση των απαιτήσεων και των δεξιοτήτων που αναμένονται για την επιτυχημένη εργοθεραπευτική πρακτική
 • αναπτύξουν βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες για να διερευνήσουν θεματολογία του ενδιαφέροντός των.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τοποθέτηση των φοιτητών σε τμήματα Εργοθεραπείας επιλεγμένων Φορέων υποδοχής φοιτητών για εκπαίδευση.
 • Οργανωμένη μελέτη ειδικών πληθυσμών που αντιστοιχούν στις διαγνωστικές κατηγορίες των φορέων υποδοχής φοιτητών για εκπαίδευση.
 • Σχεδιασμοί εργοθεραπευτικών προγραμμάτων
 • Θέσπιση στόχων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και προσέγγισης

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Gateley, C.A., & Borcherding, S. (2012). Documentation Manual for Occupational Therapy. Writing SOAP Notes. Thorofare NJ: SLACK Inc.
 • Milne, D.L. (2009). Evidence-Based Clinical Supervision: Principles and Practice. UK: Blackwell Publishing.
 • Rose, M.L. & Best, D.L. (2005). Transforming Practice through Clinical Education, Professional Supervision and Mentoring. Edinburgh: Elsevier

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Ergotherapie und Rehabilitation
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Journal of Vocational Rehabilitation
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • The Open Journal of Occupational Therapy
 • Occupational Therapy Journal of Research