ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ304

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

15

Μονάδες ECTS:

6.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:

 • αναπτύξουν δεξιότητες για ουσιαστική παρατήρηση και αναστοχασμό σχετικά με την εργοθεραπευτική διαδικασία
 • οργανώσουν και να σχεδιάσουν θεραπευτικό πρόγραμμα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο
 • κατανοήσουν και να χειρίζονται με άνεση εργοθεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις.
 • αναλάβουν την οργάνωση και εφαρμογή ενός εργοθεραπευτικού προγράμματος σε ατομικό ή/και σε ομαδικό επίπεδο με την εποπτεία του κλινικού εργοθεραπευτή.
 • αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και διαχείρισης θεμάτων που άπτονται της εργοθεραπευτικής πρακτικής.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τοποθέτηση των φοιτητών σε τμήματα Εργοθεραπείας επιλεγμένων Φορέων υποδοχής φοιτητών για εκπαίδευση.
 • Διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών ως προς γενικούς ή και ειδικούς επιστημονικούς τομείς τόσο της Εργοθεραπείας όσο και των άλλων επιστημών.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως: κλινική συλλογιστική, δεξιότητες οργάνωσης και εφαρμογής ενός θεραπευτικού προγράμματος, δεξιότητες αποτελεσματικής χρήσης αξιολογητικών διαδικασιών, δεξιότητες θέσπισης στόχων κ.ά

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Boyt Schell, B.A., & Schell, J.W. (2008). Clinical and Professional Reasoning in Occupational Therapy. USA: Lippincott Williams & Wilkins
 • Costa, D.M. (2004). The Essential Guide to Occupational Therapy Fieldwork Education. Resources for Today’s Educators and Practitioners. Bethwsda: AOTA Press
 • Hodapp, R.M. (2005). Αναπτυξιακές Θεωρίες και Αναπηρία. (Επιμ, Α. Ζώνιου-Σιδέρη & Η. Σπανδάγου). Αθήνα: Μεταίχμιo.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Ergotherapie und Rehabilitation
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Journal of Vocational Rehabilitation
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • The Open Journal of Occupational Therapy
 • Occupational Therapy Journal of Research