ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ104

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

1.5

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Αθανασοπούλου Χριστίνα

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • εξοικειωθούν με δομές παροχής υπηρεσιών Εργοθεραπείας,
 • ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις ανθρώπινες ανάγκες και την αναγνώριση της αξίας της ανθρωποκεντρικής πρακτικής
 • εντοπίσουν ιατρικά, επικοινωνιακά, ηθικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, θεσμικά ζητήματα που εμπλέκονται στην εργοθεραπευτική πρακτική
 • αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης θεμάτων που άπτονται της επαγγελματικής πρακτικής
 • εξοικειωθούν με πηγές βιβλιογραφίας και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να αναζητήσουν επιστημονικά άρθρα και κείμενα.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη και εξοικείωση με τους τρόπους ανεύρεσης βιβλιογραφικών πηγών
 • Επισκέψεις σε δομές και πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων Εργοθεραπείας
 • Μοντέλο καταγραφής παρατηρήσεων: άτομο, έργο, περιβάλλον, θεραπευτής
 • Αναγνώριση και εκτίμηση ανθρωπίνων αναγκών
 • Στοιχεία προσωπικής ανάπτυξης
 • Αυτοαξιολόγηση

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Boyt-Schell, B.A., Giley, G., Scaffa, M.E., & Cohn, E.S. (2014). Willard and Spackman’s Occupational Therapy (12th ed.). Baltimore, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins a Wolters Kluwer Business.
 • Duncan, E.A.S. (2012). Introduction to Occupational Therapy (4th ed.). Missouri: Elsevier Mosby.
 • Πολεμικός, Ν., Καΐλα, Μ., Θεοδωροπούλου, & Στρογγυλός, Β. (Επιμ.) (2010). Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μια πολυπρισματική προσέγγιση. Αθήνα: Πεδίο.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Ergotherapie und Rehabilitation
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Journal of Vocational Rehabilitation
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • The Open Journal of Occupational Therapy
 • Occupational Therapy Journal of Research