Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ204

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν την έννοια και διαδικασία της κλινικής/επαγγελματικής συλλογιστικής στην Εργοθεραπεία
 • κατανοούν τη σχέση της κλινικής συλλογιστικής με τη λήψη αποφάσεων
 • γνωρίζουν τις βασικές προσεγγίσεις/μοντέλα της κλινικής συλλογιστικής
 • γνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την κλινική συλλογιστική των θεραπευτών
 • κατανοούν τη σημασία των ποικίλων μορφών γνώσης στην κλινική συλλογιστική των θεραπευτών
 • γνωρίζουν τη διαδικασία του αναστοχασμού της πρακτικής
 • αναγνωρίζουν τις γνωστικές λειτουργίες που πραγματοποιούν όταν συλλογίζονται για τον καθορισμό προβλήματος και την επιλογή θεραπευτικής παρέμβασης
 • αναγνωρίζουν τα είδη συλλογιστικής που χρησιμοποιούν κατά τη λήψη αποφάσεων στην πρακτική τους
 • συνειδητοποιούν τη δική τους συλλογιστική
 • γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους τρόπους ανάπτυξης της κλινικής συλλογιστικής
 • εντάσσουν την κλινική συλλογιστική στις θεραπευτικές παρεμβάσεις

 

Γενικές Ικανότητες

 • Συλλογή, ανάλυση, σύνθεση πληροφοριών πρακτικής με στόχο τη λήψη κλινικών αποφάσεων
 • Λήψη αποφάσεων σχετικών με τον καθορισμό προβλημάτων και σχεδιασμό θεραπευτικών προγραμμάτων
 • Επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα στην πρακτική
 • Κριτική και αυτοκριτική μέσα από τις διαδικασίεςαναστοχασμού

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Καθορισμός της έννοιας και διαδικασίας Κλινικής Συλλογιστικής.
 • Μοντέλα κλινικής/επαγγελματικής συλλογιστικής.
 • Κλινική συλλογιστική και λήψη αποφάσεων.
 • Γνώσεις που συμβάλλουν στην κλινική συλλογιστική του εργοθεραπευτή: επιστημονικές, εμπειρικές, προσωπικές.
 • Η έννοια, η διαδικασία και σημασία του αναστοχασμού της πρακτικής στην κλινική συλλογιστική.
 • Μοντέλα αναστοχασμού.
 • Γνωστικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται όταν οι θεραπευτές συλλογίζονται: μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών, παραγωγή υποθέσεων, αναγνώριση μοτίβου, ευρετική.
 • Είδη κλινικής συλλογιστικής: Επιστημονική (διαγνωστική, διαδικαστική), Αφηγηματική, Αλληλεπιδραστική, Πραγματιστική, Ηθική,
 • Εξαρτημένη. Επίπεδα και τρόποι ανάπτυξης κλινικής συλλογιστικής (ανάπτυξη/οργάνωση γνώσεων, αναστοχασμός).
 • Η επίδραση και σημασία της συλλογιστικής στην παρεχόμενη πρακτική των εργοθεραπευτών.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Μοροζίνη, Μ. (2012). Η κλινική συλλογιστική και η ανάπτυξη της στην Εργοθεραπεία. Αθήνα: Κωνσταντάρας.

Ξενόγλωσση

 • BoytSchell, B.A. &Schell, J.W. (2008).Clinical and professional reasoning in Occupational Therapy. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins.
 • Higgs, J., Jones, M.A., Loftus, S. & Christensen N. (2008). Clinical reasoning in the Health Professions (3rded.). London: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Mattingly, C. & Fleming, M.H. (1994). Clinical reasoning: Forms of inquiry in a Therapeutic Practice. Philadelphia: F.A. Davis.
 • Robertson, L. (2012). Clinical Reasoning in Occupational Therapy. Controversies in Practice. UK: Wiley- Blackwell.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Review of Research in Education
 • Educational Researcher
 • Cognitive Science
 • Advances in Nursing Science