Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ404

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίσουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα αξιολογητικά μέσα για εκτιμήσουν και να επανεκτιμήσουν με βάση ένα σημείο αναφοράς,
 • εκτιμήσουν την κατάσταση ενός ατόμου που χρήζει εργοθεραπευτικής παρέμβασης,
 • διαγνώσουν την ενδεχόμενη βελτίωση, στασιμότητα ή επιδείνωση της κατάστασής του
 • χρησιμοποιήσουν την επιλογή και προσαρμογή της εργοθεραπευτικής παρέμβασης προς όφελος του ατόμου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Αναλυτική περιγραφή αξιολογητικού μέσου/εργαλείου στην Ε/Θ όσον αφορά την ονομασία του, τον/τους συγγραφείς, το είδος του εργαλείου (π.χ. παρατήρησης, κλίμακας),
 • το σκοπό μέτρησης του και της κλινικής ή ερευνητικής χρήσης του, τον πληθυσμό στον οποίο μελετήθηκε (ή και άλλα κριτήρια όπως ηλικία, είδος αναπηρίας, περιορισμοί),
 • ειδικές παρατηρήσεις ή οδηγίες για τη συμπλήρωσή του,
 • το υλικό που χρειάζεται για να γίνει η συμπλήρωσή του,
 • τη μέθοδο μέτρησης συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου διάρκειας συμπλήρωσής του
 • τη μέθοδο κωδικοποίησης του,
 • την ερμηνεία των αποτελεσμάτων,
 • την αξιοπιστία του,
 • τη συνάφειά του και την πηγή προμήθειας του.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Αλεξόπουλος, Δ. (2011). Ψυχομετρία. Αθήνα: Πεδίο.

Ξενόγλωσση

 • Asher, I. E. (2007). Occupational Therapy Assessment Tools: An Annotated Index.AOTA Inc.
 • Johnson, C. R., Lorch, A. &Deanqelis, T. (2006). Occupational Therapy Examination Review Guide (3rded). F. A. Davis Company.
 • Bowyer, P. &Bethea, D. P. (2007). Mosbys Q. A Review for the Occupational Therapists Board Examination.Mosby.
 • Hemphill, B. J. (2007). Assessments in Occupational Therapy Mental Health: An Integrative Approach. N.J.: Slack Inc.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Occupational Therapy of Research
 • American Journal of Occupational Therapy
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • Hong Kong Journal of Occupational Therapy
 • Journal of Occupational Science