ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ301

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να :

 • αναλύσουν κινησιολογικά τις κινήσεις του κορμού και των κάτω άκρων
 • κάνουν μυϊκή ανάλυση των κινήσεων του κορμού και των κάτω άκρων
 • κάνουν μυϊκό έλεγχο των κινήσεων του κορμού και των κάτω άκρων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 • Δομή, διαρθρώσεις και κινήσεις της σπονδυλικής στήλης. Μύες που ενεργούν στη σπονδυλική στήλη και μυϊκή ανάλυση των κινήσεων της κεφαλής και της σπονδυλικής στήλης. Δομή, διαρθρώσεις και κινήσεις του θώρακα. Μύες της αναπνοής και μυϊκή ανάλυση αναπνοής.
 • Η πυελική ζώνη. Σχέση της λεκάνης με τον κορμό και τα κάτω άκρα.
 • Άρθρωση του ισχίου και μύες της άρθρωσης του ισχίου.
 • Η άρθρωση του γόνατος. Μυϊκή ανάλυση κινήσεων της κνήμης στην άρθρωση του γόνατος.
 • Η ποδοκνημική και το πόδι.
 • Μύες της ποδοκνημικής και του ποδιού.
 • Μυϊκή ανάλυση των κινήσεων της ποδοκνημικής και του ποδιού.
 • Η νευρομυϊκή βάση της ανθρώπινης κίνησης.
 • Ανάλυση της βάδισης.

Ασκήσεις πράξης

Οι φοιτητές κάνουν κινησιολογική ανάλυση, μυϊκή ανάλυση και μυϊκό έλεγχο των κινήσεων του κορμού και των κάτω άκρων των συμφοιτητών τους, και αναλύουν τη φυσιολογική βάδιση.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Worthingham’sD.L. (2001). Έλεγχος της Μυϊκής Λειτουργικής Ικανότητας (Μετ. Σ.Δ. Παπατούκας, Γ.Σ. Φωτάκης). Αθήνα: Παρισιάνος.
 • Hamilton, N., &Luttgens, K. (2003). Κινησιολογία. Επιστημονική βάση της ανθρώπινης κίνησης. (Επιμ. Γ. Γιόφτσος. Μετ. Κ. Κατσουλάκης). Αθήνα: Παρισιάνος.
 • Πουλμέντης, Π. (2007). Βιολογική Μηχανική – Εργονομία. Αθήνα: Εκδ. ιδίου.

Ξενόγλωσση

 • Rybski, M. (2003). Kinesiology for Occupational Therapy. Slack. Inc.
 • Greene, D., & Roberts, S. L. (2004). Kinesiology: Movement in the Context of Activity (2nded). Mosby.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Occupational Rehabilitation