ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ908

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές μαθήματος

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 • ορίσουν έννοιες όπως ο πολιτισμός, η εθνικότητα, η πολιτισμική επάρκεια, ο επιπολιτισμός
 • κατανοήσουν τη διαδικασία επιπολιτισμού και τις στρατηγικές προσαρμογής σε ένα νέο πολιτισμό
 • αξιολογήσουν την επιρροή του πολιτισμού / κουλτούρας στις εμπειρίες της υγείας, της καθημερινότητας και της ασθένειας
 • χρησιμοποιήσουν εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις βασισμένες σε τεκμήρια μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • αναγνωρίσουν την ανάγκη για προσαρμογή και εφαρμογή της εργοθεραπευτικής διαδικασίας σε στενή συνεργασία με άτομα, ομάδες και πληθυσμούς, σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωποκεντρικής παρέμβασης
 • αξιολογήσουν μια ποικιλία πληροφοριών και τεκμηρίων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η εργοθεραπευτική πρακτική είναι επικαιροποιημένη και πολιτισμικά ευαίσθητη
 • αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν το δικαίωμα συμμετοχής του ατόμου σε έργα, καθώς και να αναπτύξει συλλογισμούς σχετικά με τις έννοιες της δικαιοσύνης στα έργα, του αποκλεισμού από τα έργα και της πολιτισμικής επάρκειας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ορισμός πολιτισμού – Στοιχεία του πολιτισμού
 • Μετανάστευση και εμπειρία επιπολιτισμού
 • Κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, γλωσσολογικές προσεγγίσεις στην έννοια του πολιτισμού
 • Επίδραση του πολιτισμού στα έργα του ανθρώπου
 • Επίδραση του πολιτισμού στην εμπειρία της καθημερινότητας – τρόπος ζωής και έργα
 • Πολιτισμική επάρκεια επαγγελματιών υγείας
 • Μοντέλα πολιτισμικής επάρκειας στον τομέα της υγείας
 • Μοντέλα πολιτισμικής επάρκειας στην Εργοθεραπεία
 • Ανάπτυξη εργοθεραπευτικής παρέμβασης με πολυπολιτισμικό περιβάλλον
 • Παραδείγματα από διεθνείς δράσεις

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Χρυσοχόοου, Ξ. (2004). Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Πεδίο.

Ξενόγλωσση

 • Doise, W. (2009). Κοινωνικές διακρίσεις και οικουμενικά δικαιώματα: διαδρομές στην κοινωνική ψυχολογία (Επιμ. Στ. Παπαστάμου). Αθήνα: Πεδίο.
 • Kronenberg, F., Pollard, N., & Algado, S.S. (2005). Occupational Therapy without Borders: learning from the spirit of survivors (Eds). Amsterdam: Elsevier.
 • Boyt-Schell, B.A., Giley, G., Scaffa, M.E., & Cohn, E.S. (2014). Willard and Spackman’s Occupational Therapy (12th ed.). Baltimore,
 • Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins a Wolters Kluwer Business.
 • Duncan, E.A.S. (2012). Introduction to Occupational Therapy (4th ed.). Missouri: Elsevier Mosby.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Ergotherapie und Rehabilitation
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • The Open Journal of Occupational Therapy