ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ605

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν τις αρχές και θεωρίες της Εργοθεραπείας που υποστηρίζουν την εργοθεραπευτική πρακτική σε παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές
 • κατανοήσουν τη σχέση παιδί-περιβάλλον-έργο-εκτέλεση έργου στην ανάπτυξη της εκτέλεσης έργου του παιδιού
 • γνωρίσουν τα στάδια της εργοθεραπευτικής διαδικασίας σε παιδιά και τις επιμέρους θεραπευτικές δράσεις σε κάθε ένα από αυτά
 • αναγνωρίζουν τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και εργαλεία αξιολόγησης, θέσπιση στόχων, παρέμβασης, και ελέγχου των θεραπευτικών αποτελεσμάτων που χρησιμοποιούνται στην πρακτική της εργοθεραπείας σε παιδιά
 • επιδείξουν δεξιότητες αξιολόγησης, θέσπιση στόχων, σχεδιασμού προγράμματος, παρέμβασης, ελέγχου θεραπευτικών αποτελεσμάτων
 • συλλογίζονται κατάλληλα ώστε να σχεδιάζουν εργοθεραπευτικά προγράμματα σε παιδιά και εφήβους με την αντίστοιχη διαγνωστική κατηγορία.
 • επιδείξουν δεξιότητες καταγραφής της εργοθεραπευτικής διαδικασίας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Αρχές εργοθεραπευτικής πρακτικής σε παιδιά.
 • Μοντέλα εργοθεραπευτικής πρακτικής που υποστηρίζουν τη διαδραστική σχέση παιδί- περιβάλλον-έργο-εκτέλεση έργου.
 • Εργοθεραπευτική διαδικασία σε παιδιά: τομείς/μέθοδοι/εργαλεία αξιολόγησης. Θεραπευτικές μέθοδοι/τεχνικές/μέσα της εργοθεραπευτικής παρέμβασης, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της παρέμβασης.
 • Εφαρμογές παροχής εργοθεραπευτικών προγραμμάτων σε παιδιά . Εργοθεραπεία σε μονάδες προώρων, στην πρώιμη παρέμβαση και σε προσχολικές/σχολικές μονάδες.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Cooper, M., Hooper, C., & Thompson, M. (2012). Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων. Θεωρία και Πράξη (Επιμ. Γ. Παπαδάτος). Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.
 • Wenar C., Kerig P. K. (2008). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Γ.Δαρδάνος-Κ. Δαρδάνος ΟΕ.

Ξενόγλωσση

 • Case-Smith, J., & O‘ Brien, J.C. (2015). Occupationaltherapyfor Children and Children(7th ed.).Missouri: Mosby.
 • Rodger, S., & Kennedy-Behr (2017). Occupation Centred Practice with Children. A Practical Guide for Occupational Therapists. UK: Wiley Blackwell.
 • Dunn, W. (2011). Best Practice Occupational Therapy for Children and Families in Community Settings (2nd ed.). Thorofare NJ: Slack Inc.
 • Kramer, P., & Hinojosa, J. (2010). Frames of Reference for Pediatric Occupational Therapy (3rd ed.). USA: Lippincott Williams and Wilkins.
 • Rodger, S., &Ziviani, J. (2006). Occupational Therapy with Children: Understanding Children’s Occupations and Enabling
 • Participation. UK, USA, Australia: Blackwell Publishing Ltd.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational therapy
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Australian Journal of Occupational Therapy
 • Physical and Occupational Therapy Journal in Pediatrics
 • Journal of Autism and Developmental Disorders
 • Developmental Medicine and Child Neurology
 • Research in Developmental Disabilities
 • Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics
 • Pediatrics
 • Journal of Youth and Adolescents
 • Neurorehabilitation
 • Παιδιατρική