ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ305

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Επιστήμης Έργου
 • γνωρίζουν την ευρύτητα εφαρμογής των προγραμμάτων Εργοθεραπείας.
 • διακρίνουν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ της Εργοθεραπείας και της Επιστήμης Έργου.
 • εντάξουν τις θεωρητικές αρχές της Επιστήμης Έργου στη θεωρία της Εργοθεραπείας.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Βασικές αρχές της Επιστήμης Έργου.
 • Πλαίσια αναφοράς της Επιστήμης έργου.
 • Ιστορική αναδρομή.
 • Η σημασία τουέργου.
 • Καθορισμός και ταξινόμηση των ανθρώπινων έργων.
 • Έργο και βιολογία.
 • Εφαρμογές της Επιστήμης Έργου σε κοινωνικές ομάδες.
 • Η αντίληψη της υγείας από την άποψη της Επιστήμης Έργου.
 • Οι κοινωνικές και θεραπευτικές διαστάσεις του έργου.
 • Η Επιστήμη Έργου ως πλαίσιο αναφοράς της ειδικότητας της Εργοθεραπείας.
 • Εφαρμογές και παρεμβάσεις της Επιστήμης Έργου σε πλαίσια Εργοθεραπευτικής κλινικής πρακτικής.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Πολίτης, Ι. (2009). Επιστήμη Έργου. Εγκεκριμένες διδακτικές σημειώσεις. Τμήμα Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας.

Ξενόγλωσση

 • Hasselκus, B. R. (2011). The Meaning of Everyday Occupation (2nded). Thorofare, NJ: SLACK Inc.
 • Molineux, M. (Ed.) (2004). Occupation for Occupational Therapists. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
 • Law, M., Baum C. M. and Baptiste, S. (2002). Occupation Based Practice. Fostering Performance and Participation. Thorofare, NJ: SLACK Inc.
 • Zemke, R. & Clark, F. (Ed.) (1996). Occupational Science: The Evolving Discipline. Philadelphia: F. A. Davis Company.
 • Law, M., Baum C. M. and Baptiste, S. (2002). Occupation Based Practice. Fostering Performance and Participation. Thorofare, NJ: SLACK Inc.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Australian Journal of Occupational Therapy
 • British Journal of Occupational Therapy