ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ103

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές μαθήματος

Παναγιωτακοπούλου Ιωάννα Σταματίνα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της Ψυχολογίας
 • γνωρίσουν τις κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες ανάπτυξης 
 • συνειδητοποιήσουν τις ομοιότητες και διαφορές των ποικίλων θεωριών ανάπτυξης  
 • αναγνωρίσουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στη βιοψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου 
 • συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα των γνώσεων της ανθρώπινης ανάπτυξης στην πρακτική του εργοθεραπευτή 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυ-πολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Θεμελιώδεις ψυχολογικές έννοιες και διαδικασίες
 • Βασικές ψυχολογικές θεωρίες
 • Τομείς ψυχολογίας
 • Ορισμός της ανθρώπινης ανάπτυξης και στις θεωρίες της
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης (βιολογική, ψυχοδυναμική, συμπεριφορική, γνωστικο-εξελικτική, ανθρωπιστική, αλληλεπιδραστική)
 • Κοινές τάσεις και διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις προσεγγίσεις
 • Κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες ανάπτυξης (ωρίμανσης, ψυχοσεξουαλική, ψυχοκοινωνική, κλασσική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική εξαρτημένη μάθηση, κοινωνική μάθηση, γνωστική ανάπτυξη, κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία, βιο-οικολογική, δυναμικών συστημάτων κλπ.)
 • Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανθρώπινη ανάπτυξη
 • Χρήση των θεωριών ανάπτυξης στην πρακτική της Εργοθεραπείας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Feldman, R.S. (2011). Εξελικτική ψυχολογία. Δια Βίου Ανάπτυξη (Επιμ. Η.Μπεζεβέγκης, Μετ. Ζ.Αντωνοπούλου & Μ.Κουλεντιανού). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Βοσνιάδου, Σ., Νασιάκου, Μ., Χαντζή, Α., Φατούρου-Χαρίτου, Μ. (2011). Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Ενιαίο. Αθήνα: Γ.ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ.ΔΑΡΔΑΝΟΣ, Ο.Ε.
 • Salkind, N.J. (2006). Εισαγωγήστις θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης (Μετ. Δ. Μαρκουλής). Αθήνα: Πατάκη

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Ψυχολογία
 • Child Development
 • Developmental Psychology
 • Human Development