ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ101

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7.5

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Κατσούρη Ιωάννα-Γιαννούλα

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίσουν τις βασικές αρχές της εργοθεραπευτικής πρακτικής
 • γνωρίσουν τους τομείς εφαρμογών της Εργοθεραπείας
 • γνωρίσουν το πεδίο ενδιαφέροντος και στόχο της επιστήμης της Εργοθεραπείας
 • κατανοήσουν τις ιστορικές καταβολές του επαγγέλματος και τις θεωρητικές επιδράσεις που διαμόρφωσαν την πορεία του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • κατανοήσουν τις μεταβάσεις στην αντίληψη της έννοιας του έργου και πως αυτές επέδρασαν στις πεποιθήσεις του επαγγέλματος
 • μελετήσουν το φαινόμενο του έργου στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου και να κατανοήσουν το νόημα του για το ίδιο το άτομο
 • αντιληφθούν τις θεραπευτικές διαστάσεις του έργου και τη συμβολή του στην υγεία, στην ευημερία και την ταυτότητα του ατόμου
 • διακρίνουν τους τομείς έργου καθώς και τη διαφορά μεταξύ έργου και δραστηριότητας
 • γνωρίσουν τους τομείς του πεδίου της Εργοθεραπείας και τη διαδικασία μέσα από την οποία η Εργοθεραπεία παρέχεται
 • κατανοήσουν την αλληλεπίδραση έργο-άτομο-περιβάλλον-μοτίβα εκτέλεσης-δεξιότητες
 • αναγνωρίσουν θεωρίες που υποστηρίζουν την εργοθεραπευτική πρακτική
 • κατανοήσουν τη σημασία και τη διαδικασία της ανάλυσης έργου και της ανάλυσης δραστηριότητας
 • κατανοήσουν την έννοια της διαβάθμισης και της προσαρμογής των έργων
 • είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να παρατηρήσουν έργα μελετώντας άτομα από το δικό τους περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στο πεδίο ενδιαφέροντος της Εργοθεραπείας. 
 • Παρουσίαση των αρχών που διέπουν την εργοθεραπευτική πρακτική.
 • Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της αντίληψης του έργου στην Εργοθεραπεία 
 • Παρουσίαση οργανισμών που εκπροσωπούν την Εργοθεραπεία σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 
 • Εφαρμογές Εργοθεραπείας, ρόλοι που αναλαμβάνουν οι εργοθεραπευτές. 
 • Εισαγωγή στη δημιουργία και εξέλιξη του επαγγέλματος, της επιστήμης του και της εκπαίδευσης διεθνώς και στον ελλαδικό χώρο..
 • Ζητήματα ορολογίας 
 • Τομείς έργου και ταξινομήσεις
 • Νόημα του έργου και θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Εισαγωγή στο ανθρώπινο έργο, στη σημασία του στην υγεία, ταυτότητα και ευημερία των ατόμων, στους  τομείς έργου, στους παράγοντες που το επηρεάζουν καθώς και στην επιστήμη έργου.
 • Τα έργα μέσα στην πορεία της ζωής του ανθρώπου
 • Ανάλυση δραστηριότητας και ανάλυση έργου
 • Διαβάθμιση και προσαρμογή έργων 
 • Εισαγωγή στα είδη θεωριών  που υποστηρίζουν την εργοθεραπευτική πρακτική. 
 • Αναφορά στις βασικές επαγγελματικές δεξιότητες του εργοθεραπευτή.
 • Εισαγωγή στο φιλοσοφικό πλαίσιο της Εργοθεραπείας (οντολογία, επιστημολογία, αξιολογία της ειδικότητας).   
 • Περιγραφή του πεδίου (έργα, δεξιότητες εκτέλεσης, παράγοντες ατόμου, μοτίβα εκτέλεσης, περιβάλλον) και διαδικασίας της εργοθεραπευτικής πρακτικής (αξιολόγηση, σχεδιασμός παρέμβασης, παρέμβαση, έλεγχος θεραπευτικών αποτελεσμάτων).

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Μοροζίνη, Μ. (2012).Βασικές Αρχές Εργοθεραπείας. Εγκεκριμένες σημειώσεις.Αθήνα: Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 • Κουλουμπή, Μ. (2017). Έργο και Δραστηριότητα: Η προσέγγιση της Εργοθεραπείας. Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις.
 • Durkheim, E. (2011). Πραγματισμός και Κοινωνιολογία (Μετ-Επιμ. Α. Γεωργούλας). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο
 • Harris, D. (2011). Ελεύθερος Χρόνος. Θεωρία και Πράξη (M. Λαλιώτης, Μετ.). Αθήνα: Εκδόσεις Πλέθρον ΕΕ
 • Ζαρωτής, Γ.Φ., Tokarski, W., Κοντάκος, Α., & Κατσαγκόλης, Αθ. (2011). Ελεύθερο Χρόνος: Φυσική Δραστηριότητα-Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Μια ψυχολογική, παιδαγωγική και κοινωνιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Κ. Μπάμπαλης Μονοπρόσωπη, ΕΠΕ.

Ξενόγλωσση

 • American Occupational Therapy Association. (2014). Occupational Therapy Practice: Domain & Process (3rd ed.). American Journal of Occupational Therapy, 68(Supplement 1), S1-S40. Δικτυακός τόποςhttp://ajot.aota.org
 • Boyt Schell, B.A., Gilley, G., Scaffa, M.E., & Cohn, E.S. (2014). Willard and Spackman’s Occupational Therapy (12th ed.). Baltimore Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins a Wolters Kluwer Business.
 • Christiansen, M. C. Baum, & J. Bass-Haugen (Eds.), Occupational therapy: Performance, participation, and well-being. (3rd ed., pp. 567–626). Thorofare, NJ: Slack.
 • Duncan, E.A.S. (2012). Foundations for Practice in Occupational Therapy. London: Churchill Livingstone, Elsevier.
 • Ikiugu, M.N. & Pollard, N. (2015). Meaningful living across the lifespan. London: Whiting & Pirch.
 • Kielhofner, G. (2009). Conceptual foundations of occupational therapy practice (4th ed.). Philadelphia: F.A.Davis.
 • Mackenzie, L. & O’Toole, G. (Eds.) (2011). Occupation analysis in practice. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • O’ Brien, C.J., & Hussey, S.M. (2012). Introduction to Occupational Therapy (4th ed.). Missouri: Elsevier Mosby.
 • O’Brien, J.C.,& Hussey, S.M. (2012). Introduction to occupational therapy (4th ed.). St Louis: Elsevier.
 • Punitham, N. (2008). Basics in Occupational Therapy and Therapeutic Activities. India: Jaypee Brothers Medical Publishers.
 • Thomas, C.H. (2015). Occupational based activity analysis (2nd ed.). Thorofare: Slack Incorporated.
 • Wilson, S.A., & Landry, G. (2014). Task analysis, An individual and Population Approach. 3nd edition, Bethesda: AOTA Press, The American Occupational Therapy Association Inc.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Ergotherapie und Rehabilitation
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Journal of Vocational Rehabilitation
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • The Open Journal of Occupational Therapy
 • Occupational Therapy Journal of Research