ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ602

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στην Ε/Θ ώστε να τις εφαρμόσουν στην κλινική τους πρακτική.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Καθορισμός των θεραπευτικών προσεγγίσεων.
 • Ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.
 • Η χρήση των θεραπευτικών προσεγγίσεων από την Εργοθεραπεία.
 • Διαδικασίες και στόχοι.
 • Εισαγωγή στην αισθητηριακή ολοκλήρωση. Θεραπευτική γραφή, Εικονική πραγματικότητα. Biofeedback.
 • Η χρήση των ζώων ως μέσο θεραπείας.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Τζονιχάκη, Ι., Μοροζίνη, Μ. & Πολίτης, Ι. (2012). Ειδικές θεραπευτικές τεχνικές στην Εργοθεραπεία. Εγκεκριμένες διδακτικές σημειώσεις. Τμήμα Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας.

Ξενόγλωσση

 • Ayres, A.J. (2005). Sensory Integration and the Child. Understanding Hidden Sensory Challenges. USA: Western Psychological Services
 • Bundy, A., Lane, S.J., & Murray, E.A. (2002). Sensory Integration: Theory and Practice (2nd ed.). Philadelphia: FA Davis Company
 • Miller, L.J., & Fuller, D.A. (2007). Sensational Kids: Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder. USA: Penguin Group
 • Smith Roley, S., Blanche, E.I., & Schaaf, R.C. (2001). Understanding the Nature of Sensory Integration with Diverse Populations. USA: Therapy Skill Builders
 • Bolton, G., Field, V., & Thompson, K. (Eds). (2006). Writing Works: A Resource Handbook for Therapeutic Writing Workshops and Activities. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • Fine, A. (2010). Handbook on animal assisted therapy. 3rd Edition. Elsevier Inc. London.
 • Weiss (Tamar), P.L., Keshner, E.A. & Levin, M.F. (2014). Virtual Reality for Physical and Motor Rehabilitation. New York, Springer.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Adapted Physical ActivityQuarterly
 • Anthrozoos