ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ403

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίσουν τη σημασία των ΔΚΖ για την καθημερινότητα του ατόμου
 • εξοικειωθούν με το ταξινομητικό σύστημα των ΔΚΖ
 • μπορούν να αναλογιστούν και να εκτιμήσουν τον τρόπο που μια βλάβη, δυσλειτουργία ή αναπηρία επηρεάζει τη συμμετοχή σε ΔΚΖ συγκεκριμένων ατόμων, ομάδων και πληθυσμών
 • μπορούν να αναλογιστούν κοινωνικές, θεσμικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές διαστάσεις κατά τη συμμετοχή σε ΔΚΖ
 • γνωρίσουν μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους εργοθεραπευτές κατά την εκπαίδευση σε ΔΚΖ
 • εξοικειωθούν με τη χρήση βοηθημάτων και να γνωρίσουν τις εφαρμογές τους
 • εκτιμήσουν την ανάγκη για εργονομικές διευθετήσεις στο χώρο ατόμων με δυσλειτουργία
 • Γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν αρχές εργονομίας
 • Ενσωματώσουν την αξιοποίηση βοηθημάτων και εργονομικών διευθετήσεων στα πλαίσια της συλλογιστικής της εργοθεραπευτικής διαδικασίας
 • Αντιληφθούν ζητήματα κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού που συνοδεύει τη χρήση βοηθημάτων και εργονομικών διευθετήσεων
 • Αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τον Ολικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό (UniversalDesign)

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Νόημα Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής για τον άνθρωπο
 • Σχέση ΔΚΖ με ταυτότητα, υγεία και ευημερία
 • Ταξινόμηση των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής
 • Αξιολόγηση στον τομέα των ΔΚΖ
 • Εκπαίδευση δεξιοτήτων ΔΚΖ: θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες
 • Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε διάφορες διαγνωστικές κατηγορίες και ηλικίες
 • Μέθοδοι και τεχνικές για την εκπαίδευση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής
 • Βοηθήματα Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής
 • Βασικές αρχές εργονομίας
 • Αρχές Ολικού Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (UniversalDesign)
 • Μελέτες περιστατικών: από τη θεωρία στην πράξη

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωση

 • Σηφάκη, Μ. (1998). Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής. Εγκεκριμένες Σημειώσεις. Αθήνα: ΤΕΙ Αθήνας.

Ξενόγλωσση

 • Boyt-Schell, B.A., Gilen, G., Scaffa, M. & Cohn, E.S. (Eds.) (2014). Willard and Spackman’s Occupational Therapy (12th ed.). Baltimore, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Christiansen C.H., & Matuska, K.M. (Eds).(2004). Ways of living. Adaptive strategies for special needs. Bethesda: AOTA press.
 • Christiansen, C.H., & Townsend, E.A. (Eds). (2004). Introduction to occupation: The art and science of living. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Hasselkus, B.R. (2002). The meaning of everyday occupation. Thorofare: Slack Incorporated.
 • Ikiugu, M.N. & Pollard, N. (2015). Meaningful living across the lifespan. London: Whiting & Pirch.
 • Wilson, S.A., & Landry, G. (2014). Task analysis, An individual and Population Approach. 3nd edition, Bethesda: AOTA Press, The
 • American Occupational Therapy Association Inc.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Ergotherapie und Rehabilitation
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Journal of Vocational Rehabilitation
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • The Open Journal of Occupational Therapy
 • Occupational Therapy Journal of Research