ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ903

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν τις έννοιες που είναι σχετικές με τον χώρο της υγείας (υπηρεσίες υγείας, ανάπτυξη συστημάτων περίθαλψης, δείκτες υγείας, χρηματοδότηση και στελέχωση συστημάτων υγείας)
 • εφαρμόσουν τα προγράμματα διασφαλίζοντας τόσο την ποιότητά τους όσο και την επάρκεια σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους
 • αξιολογήσουν τις διαφορές ανάμεσα στα συστήματα υγείας

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας στις σύγχρονες κοινωνίες.
 • Κοινωνική πολιτική & υπηρεσίες υγείας.
 • Ανάπτυξη & οργάνωση των συστημάτων υγείας στην Ελλάδα & σε άλλες χώρες.
 • Δομή, οργάνωση και λειτουργία δομών στην Α’βάθμια, Β΄βάθμια &Γ’ βάθμια περίθαλψη.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Θεοδώρου, Μ., Σαρρής, Μ. & Σούλης ,Σ. (2001). Εθνικά συστήματα υγείας και ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Γαρδίκας Κ. (2001). Εθνικά συστήματα υγείας διαφόρων χωρών. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου.

Ξενόγλωσση

 • Ottenbacher, K. (2005). Evaluating clinical change: strategies for Occupational and physical therapists (4th ed). Baltimore: Williams&Wilkins.
 • Berger, St. (2008). Fundamentals of Health Care Financial Management: A Practical Guide to Fiscal Issues and Activities. San Francisco: Jossey-Bass Pub.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy (AJOT)
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy (BJOT)
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy