ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ603

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • αναπτύξουν πολύπλευρα την ατομική δημιουργική τους έκφραση και ικανότητα,
 • αξιοποιούν δημιουργικά τις εργοθεραπευτικές δραστηριότητες,
 • κάνουν χρήση της δημιουργικότητάς τους σε ποικίλες εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις,
 • έρθουν σε επαφή με ποικίλα δημιουργικά μέσα και να πειραματιστούν,
 • εξερευνήσουν την δημιουργική τους έκφραση και ικανότητα.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 • Καθορισμός της έννοιας της δημιουργικότητας.
 • Η σημασία της δημιουργικότητας στη ζωή του ατόμου.
 • Μέθοδοι ανάπτυξης της φαντασίας και της προσωπικής δημιουργικότητας.
 • Εργοθεραπεία και δημιουργικές δραστηριότητες.
 • Θεραπευτική χρήση δημιουργικών δραστηριοτήτων.
 • Οργάνωση και προσαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων στις ανάγκες του ατόμου.
 • Χρήση δημιουργικών δραστηριοτήτων σε ποικίλα θεραπευτικά προγράμματα πλαισίων κλινικής πρακτικής.

Ασκήσεις πράξης

Οι φοιτητές πειραματίζονται αναπτύσσουν την προσωπική τους δημιουργικότητα μέσα από την εφαρμογή και χρήση ποικίλων μέσων.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Ξανθάκου, Γ. (2012). Δημιουργικότητα και καινοτομία στο σχολείο και την κοινωνία. Αθήνα: Διάδραση.

Ξενόγλωσση

 • Drake, M. (1999). Crafts in therapy and rehabilitation (2nded.). Thorofare: Slack.
 • Schmid, T. (2005). Promoting Health Through Creativity: For Professionals in Health, Art and Education (Ed.). USA: Willey John and Sons.
 • Tubbs, C., & Drake, M. (2006). Crafts and Creative Media in Therapy. Thorofare: Slack.
 • Robbins, A. (1994). A multimodal approach to creative art therapy. London: Jessica KingleyPubl.
 • Payne,R. (1995).Relaxation Techniques. Edinburgh: Churchill Livingston.
 • Fausek-Steinbach, D. (2002). Art activities for groups: Providing Therapy, Fun and Function.Ravensdale, WA: Idyll Arbor, Inc.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy (AJOT)
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy (BJOT)
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy