ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ402

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν την οργάνωση μιας συνεδρίας και τα χαρακτηριστικά των μερών που την αποτελούν
 • γνωρίζουν τη συμβουλευτική σχέση και τους παράγοντες που την επηρεάζουν
 • δίνουν έμφαση στη «στάση αποδοχής», στην «κατανόηση», στο «σεβασμό του άλλου », στην «ειλικρίνεια», στην «αυθεντικότητα» και στην «ενσυναίσθηση»
 • γνωρίζουν τη σημασία και το ρόλο της ενσυναίσθησης στην αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας
 • κατανοούν τη «γλώσσα του σώματος»
 • οργανώνουν μία συμβουλευτική συνεδρία και να τη διεξάγουν

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομηεργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία

 • Εισαγωγή στη Συμβουλευτική διαδικασία.
 • Είδη συμβουλευτικής
 • Θεωρίες συμβουλευτικής
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις
 • Στάδια συμβουλευτικής συνεδρίας
 • Δεξιότητες συμβουλευτικής
 • Αυτογνωσία
 • Αυτοαποκάλυψη

Ασκήσεις πράξης

 • Σύνθεση των δεξιοτήτων συμβουλευτικής σε μία συνεδρία.
 • Οργάνωση μιας συνεδρίας.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2012). Συμβoυλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Πεδίο.

Ξενόγλωσση

 • McLeod, J. (2003). An Introduction to Counseling. Buckingham: Open University Press.
 • Gerald K., & Gerald, D. (2008). Counseling Children: A Practical Introduction. London: Sage Publication.
 • Nelson-Jones, R. (2004). Introduction to Counseling Skills: Texts and Activities. London: Sage Publications.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Australian Journal of Occupational Therapy
 • British Journal of Occupational Therapy