ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IV

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IV

Για τους φοιτητές του τελευταίου έτους του προγράμματος σπουδών ισχύει η Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/03.03.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 843/τ. Β΄/03.03.2021)

Μπορείτε να δηλώσετε την προτίμηση σας σε πλαίσιο Κλινικής Άσκησης IV στον αντίστοιχο σύνδεσμο του μαθήματος Κλινική Άσκηση IV στο e-class.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να προτείνουν δομές στην Ελληνική Επικράτεια που να είναι είτε δημόσιες είτε ΝΠΔΔ είτε μεγάλα ΝΠΙΔ μπορούν να δηλώσουν την προτίμηση τους έως και την Τετάρτη στις 17/03/21 στο μάθημα Κλινική Άσκηση IV του e-class.