ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ604

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τη σημασία των ναρθήκων, των προθέσεων και των βοηθητικών μηχανημάτων
 • αναγνωρίζουν τα είδη των ναρθήκων
 • αξιολογούν λεπτομερώς το άτομο που έχει ανάγκη ένα νάρθηκα, μία πρόθεση, η ένα βοηθητικό μηχάνημα
 • κατασκευάζουν ένα νάρθηκα, μία πρόθεση, η ένα βοηθητικό μηχάνημα
 • ελέγχουν το άτομο που έχει ανάγκη έναν νάρθηκα, μία πρόθεση, η ένα βοηθητικό μηχάνημα
 • εκπαιδεύουν το άτομο που έχει ανάγκη έναν νάρθηκα, μία πρόθεση, η ένα βοηθητικό μηχάνημα

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Οι ορισμοί των ναρθήκων, των προθέσεων και των βοηθητικών μηχανημάτων.
 • Τα είδη ναρθήκων.
 • Οι ανατομικές, οι βιοκινητικές, οι βιολογικές, οι λειτουργικές, οι μηχανικές, οι σχεδιαστικές και οι κατασκευαστικές γενικές αρχές της
 • κατασκευής των ναρθήκων, των προθέσεων και των βοηθητικών μηχανημάτων.
 • Εξοικείωση των φοιτητών με τα υλικά κατασκευής ναρθήκων, τη μεθοδολογία της κατασκευής τους και την εκπαίδευση του ατόμου που θα τους χρησιμοποιεί.
 • Εκπαίδευση των φοιτητών στην κατασκευή και χρήση ναρθήκων, προθετικών ή άλλων βοηθητικών μηχανημάτων.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Trumble, T., Ghazi, Ryan, G., Budoff, J., Baratz, M. (2012). Αρχές Χειρουργικής Χεριού. Αθήνα: Κωνσταντάρας.

Ξενόγλωσση

 • Coppard, B., & Lohman, H. (2007). Introduction to splinting: a Clinical Reasoning&problem-solving approach.St. Louis: Mosby.
 • Witton, J., & Dival, T. (1999). Hand splinting. Principles of design and fabrication.Philadelphia: W.B. Saunders.
 • Jacobs, M.L.A., & Austin, N.M. (2002). Splinting the Hand and Upper Extremity : Principles and Process. Williams and Wilkins.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Hand Therapy
 • Clinical Rehabilitation
 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Ergotherapie und Rehabilitation
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Journal of Vocational Rehabilitation
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • The Open Journal of Occupational Therapy
 • Occupational Therapy Journal of Research