ΑΓΓΛΙΚΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ902

Semester:

Α' Εξάμηνο

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές μαθήματος

Τσάκνη Γεωργία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίσουν βασικούς κανόνες της Αγγλικής γλώσσας.
 • κατανοήσουν τους ξενόγλωσσους όρους της Εργοθεραπείας
 • μελετήσουν με άνεση επιστημονικά κείμενα της Εργοθεραπείας

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Γλωσσικές ασκήσεις προχωρημένου επιπέδου.
 • Διεύρυνση λεξιλογίου της βασικής ξενόγλωσσης ορολογίας των συναφών με την Εργοθεραπεία ειδικοτήτων.
 • Ετυμολογική και εννοιολογική ανάλυση ξενόγλωσσων Εργοθεραπευτικών όρων.
 • Μετάφραση επιλεγμένων αποσπασμάτων από τη βιβλιογραφία της Εργοθεραπείας.
 • Επεξεργασία επιστημονικών κειμένων πολλαπλών πεδίων της κλινικής πρακτικής της ειδικότητας της Εργοθεραπείας.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Ιατράκης Γ, Βενετίκου Μ, Καρίκας Γ- Α, Βασιλακόπουλος Θ- Βουξινού Α. (2019). Αγγλοελληνικό και Ελληνοαγγλικό λεξικό ιατρικής
 • Ορολογίας εικονογραφημένο. Αθήνα: Εκδ. Γεώργιος Ζεβελεκάκης και ΣΙΑ ΕΕ.
 • Μιχαηλίδης Γ, Βέζου-Μαγκούτη Ν. (2005). Αγγλοελληνικό Ελληνοαγγλικό Λεξικό των Ιατρικών Όρων. Αθήνα: Εκδ. Κωνσταντάρας.
 • Evans, V., & Dooley, J. (2008). Forum Companion. Αθήνα: Express Publishing
 • Κωνσταντινίδης, Α. (2006). Αγγλοελληνικό Λεξικό Ιατρικής Ορολογίας. Αθήνα: Εκδ. ιδίου.

Ξενόγλωσση

 • Jacobs, K., & Jacobs, L. (2004). Quick reference dictionary for Occupational Therapy (4th ed.). Thorofare, N.J.: Slack.
 • Reed, K.L. (2003). Quick reference to Occupational Therapy (2nd ed). N.Y.: Aspen Publishers In.